FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CAT)

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CAT)

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ble vedtatt av FN 10. desember 1984. Den trådte i kraft for Norges del 26. juni 1987.

UDs traktatdatabase

CAT

PROT I

Konvensjonstekst

CAT

PROT I

Ratifiseringer

CAT

PROT I

 

Reservasjoner

CAT

General Comments

Norges femte rapport (2004)

Spørsmål fra komiteen

Norges skriftlige svar

 

Norges svar 030709

Vedlegg 2 til Norges svar av 030709

 

Komiteens anbefalinger (2007) 

Anbefalingene fra FNs torturkomite til Norge  (280408) (norsk oversettelse)

Foreløpige merknader fra berørte departementer til anbefalingene (280408)

Referat fra møte 30.04.08 om oppfølging av anbefalingene fra FNs torturkomité

 

Neste rapportering: 30. desember 2011

Tidligere rapporteringer

Fjerde rapport

Tredje rapport

Andre rapport

Første rapport

Individklagesaker

Klagesaker mot Norge (Bayefskys sider)

Klagesaker mot alle land
(Høykommissærens sider)

Mer informasjon om FNs konvensjon om mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff er tilgjengelig på Høykommissærens nettsider om FNs torturkomité. Komiteen er konvensjonens overvåkningsorgan.

Det norske Nobelinstituttets bibliotek (Oslo) kan være behjelpelig dersom det er behov for innsyn i eldre FN-dokumenter som ikke er tilgjengelig i elektronisk versjon.