Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Delegasjon av departements myndighet etter forsikringsvirksomhetsloven til Finanstilsynet

Stortinget vedtok 7. april 2015 ny lov om finansforetak og finanskonsern, som ble sanksjonert 10. april 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016. Vedtakelsen av finansforetaksloven omfattet også vesentlige endringer i forsikringsvirksomhetsloven. I tillegg er forsikringsvirksomhets­loven redaksjonelt omarbeidet, slik at en rekke bestemmelser er omredigert eller har fått ny paragrafnummerering. På grunn av endringene delegerer departementet myndighet til Finanstilsynet på nytt. I tillegg utvider Finansdepartementet delegasjonen på noen områder.

Finansdepartementet delegerer herved til Finanstilsynet departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak etter de bestemmelser som er angitt nedenfor.

Delegasjon av myndighet gjelder ikke for saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter, herunder også dersom saken reiser enkeltspørsmål av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Ved tvil om saken er av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal Finanstilsynet forelegge saken for Finansdepartementet. Det presiseres at saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal oversendes departementet for avgjørelse etter saksforberedelse. Delegasjon av myndighet gjelder heller ikke myndighet til å fatte vedtak som gjelder institusjoner av særlig betydning.

Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet

- § 2-8 annet ledd: Sette andre vilkår for samtykke til sammenslåing, deling eller opphør av en pensjonskasse.

- § 7-5 sjette ledd annet punktum: Adgang til å forby bruk av premier i skadeforsikring som finnes ubetryggende eller urimelige

- § 8-4: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for mindre gjensidige forsikringsforetak

- § 8-6: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for foretak som bare driver gjenforsikringsvirksomhet

- § 8-7: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for foretak som bare driver forsikring av krigsrisiko til sjøs

- § 8-8 første ledd: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for egenforsikringsforetak

- § 9-1 ilegge tvangsmulkt

 

Finanstilsynet skal på halvårlig basis oversende Finansdepartementet en rapport om utøvelse av delegert myndighet innenfor de ulike områdene, inkludert en redegjørelse for innholdet i den enkelte sak, herunder begrunnelsen for hvorfor saken ikke er viktig og/eller prinsipiell og ikke gjelder en institusjon av særlig betydning.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør