Delegering av forvaltningen av regionale utviklingsmidler til virksomheter som ikke er offentlig heleid

NIVI-rapport 2010:3

I hvilke omfang overlater fylkeskommunene forvaltningen av distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel til selskaper som ikke er heloffentlig eide?

NIVI Analyse har, på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet, kartlagt omfanget av dette.