Delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 3-33 til å treffe enkeltvedtak

Fastsatt av Finansdepartementet 23. november 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 3-33.

I

Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 3-33 delegeres til Skattedirektoratet.

II

Vedtaket trer i kraft straks.