Delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 3-33 til å treffe enkeltvedtak

Fastsatt av Finansdepartementet 24. november 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 3-33.

Se forskriften på lovdata.no