Lover og regler

Delegering av myndighet til statsforvalteren etter arveloven § 99a (landbrukseiendommer i dødsbo)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. desember 2021 med hjemmel i lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte (arveloven) § 99a fjerde ledd, jf. overføringsvedtak 28. mai 2021 nr. 1701.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov