Den videre modernisering av Forsvaret i perioden 2005-2008

(15.09.04) Forsvarsdepartementet har 14. september gitt ut iverksettingssbrevet for planperioden 2005-2008 til etatene Forsvarets militære organisasjon, Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Brevet inneholder overordnede krav og oppdrag for å gjennomføre Stortingets vedtak og føringer ifm. behandlingen av Innst.S. nr. 234 (2003-2004) til St.prp. nr. 42 (2003-2004) og Innst. O. nr. 94 (2003-2004) til Ot.prp. nr. 60 (2003-2004).

Den videre modernisering av Forsvaret i perioden 2005-2008

(15.09.04) Iverksettingsbrev for forsvarssektoren. Forsvarsdepartementet har 14. september gitt ut iverksettingssbrevet for planperioden 2005-2008 til etatene Forsvarets militære organisasjon, Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Brevet inneholder overordnede krav og oppdrag for å gjennomføre Stortingets vedtak og føringer ifm. behandlingen av Innst.S. nr. 234 (2003-2004) til St.prp. nr. 42 (2003-2004) og Innst. O. nr. 94 (2003-2004) til Ot.prp. nr. 60 (2003-2004).