Digital kommunikasjon hovedregel - Viktig informasjon om endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften

Digital kommunikasjon er nå hovedregelen innenfor forvaltningslovens virkeområde etter at endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar 2014.

Digital kommunikasjon er nå hovedregelen innenfor forvaltningslovens virkeområde etter at endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar 2014. En lovgivning som støtter digitalisering er et sentralt element i arbeidet for å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen. Det arbeides med tilsvarende regelendringer på øvrige forvaltningsområder.

Den enkelte offentlige virksomhet må selv digitalisere sine arbeidsprosesser og sine tjenester. Regelendringene gjør digitaliseringen enklere. Tidligere måtte hver enkelt offentlig virksomhet innhente samtykke til elektronisk kommunikasjon med hver enkelt mottaker. Det går vi nå bort fra.

Konsekvenser for kommunikasjon med enheter registrert i Enhetsregisteret: Forvaltningen kan kommunisere digitalt med næringsdrivende, frivillige organisasjoner og øvrige enheter registrert i Enhetsregisteret uten å innhente samtykke. Varsling om at enkeltvedtak m.v er fattet og om hvor og hvordan mottaker kan skaffe seg kunnskap om innholdet, skal skje til en oppdatert elektronisk adresse som virksomheten har oppgitt.

Konsekvenser for kommunikasjon med innbyggere: Digital kommunikasjon er hovedregelen også for kommunikasjon med innbygger, men innbygger har rett til å reservere seg mot å få vedtak og andre viktige brev digitalt. Det etableres et felles register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Fra forvaltningsorganet har koblet seg opp til dette registeret, kan det kommunisere digitalt med alle innbyggere som ikke har reservert seg, uten å innhente samtykke. Forvaltningen kan ta register over digital kontaktinformasjon og reservasjon i bruk fra juni 2014. Fra 1. februar 2016 er det obligatorisk for alle statlige virksomheter og kommuner å benytte dette registeret.

Formålet med regelendringene er en enklere hverdag der møtet med offentlig sektor er raskere og bedre, basert på helhetlige og brukervennlige tjenester. Digitalisering gir grunnlag for innsparinger og bedre ressursutnyttelse i offentlig sektor, slik at innsatsen kan prioriteres der den trengs mest.  

Vedlagt følger nærmere informasjon om endringene i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften. Det er viktig at alle som arbeider med ytelser og tjenester rettet mot innbyggere og næringsdrivende er godt kjent med regelverket og de plikter og muligheter reglene gir. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir veiledning og informasjon, se www.difi.no.

 

Med hilsen
Jan Tore Sanner

 

Vedlegg:
Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften (pdf)