Anbud, konsesjoner og brev

Søknad om tillatelse til etablering av datterbank i Estland

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd DNB Bank ASA tillatelse til etablering av datterbank i Estland.

DNB Bank
Konsernjuridisk
v/Eirik Solem
0021  OSLO

 

 
Deres ref                                      Vår ref                                 Dato
                                                    11/3357 JCW                       26.03.2012


Søknad om tillatelse til etablering av datterbank i Estland

Finansdepartementet viser til søknad 15. juli 2011 om tillatelse til endring av konsernstruktur og etablering av datterbank i Estland. Departementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 18. januar 2012 og til Finanstilsynets godkjenning av konsernstrukturen 18. januar 2012. Finansdepartementet viser også til vedtak 20. desember 2010 om tillatelse til erverv av 49 pst. av aksjene i Bank DnB NORD AS (nå BANK DNB AS).

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings-virksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd DNB Bank ASA tillatelse til etablering av datterbank i Estland.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
– Rapporteringsplikten for virksomheten i BANK DNB AS, fastsatt i medhold av vilkår
   i første strekpunkt i Finansdepartementets vedtak 20. desember 2010, skal
   gjelde tilsvarende for virksomheten i datterbanken i Estland.

– DNB Bank ASA skal innhente forhåndstillatelse fra Finanstilsynet før datterbanken
   i Estland eventuelt etablerer filialer i andre land eller erverver eierandeler utover 
   10 pst. i andre finansinstitusjoner.

Tillatelsen medfører for øvrig ingen endringer i vilkår eller betingelser, herunder rapporteringsplikten til Finanstilsynet, satt i vedtak 20. desember 2010.

Vedtaket er et enkeltvedtak, og vedtaket kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.


Med hilsen


Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                         Marianne Irgens
                                                                         underdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet