DnB NOR ASA gis tillatelse til å opprette filial i Shanghai, Kina

DNB NOR Bank ASA
Stranden 21
0021 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

05/3299 FM IF

11.10.2005

Søknad om tillatelse til opprettele av filial i Shanghai, Kina

Det vises til søknad datert 30. juni 2005.

Med hjemmel i lov 10.juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd gir Finansdepartementet DnB NOR Bank ASA tillatelse til å etablere filial i Shanghai.

Tillatelsen gir på følgende vilkår:

  • Kredittilsynet kan pålegge DnB NOR Bank ASA en særlig rapporteringsplikt for virksomhetens filial i Shanghai.
  • Kredittilsynet kan kreve at det i filialen i Shanghai etableres særskilte rutiner for å sikre at det ikke skjer hvitvasking av penger, herunder stille krav til innholdet i slike rutiner.
  • Kredittilsynet kan pålegge DnB NOR Bank ASA å innkalle filialens ledelse til samtaler med Kredittilsynet i Norge.
  • Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner skal ivareta.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Ingrid de la Forest
rådgiver

Kopi: Kredittilsynet