DnB NOR ASA/DnB NOR Bank ASA gis tillatelse til fortsatt å eie inntil 19,15 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA

Finansdepartementet gav 23. desember 2008 DnB NOR ASA/DnB NOR Bank ASA tillatelse til fortsatt å eie inntil 19,5 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA

DnB NOR ASA
Stranden 21
0021  OSLO
 


       
Deres ref                                                  Vår ref                                       Dato
                                                              03/3530 FM ALB                          23.12.2008


 

Børsloven § 35 og verdipapirloven § 5-2 jf. 5-3


Finansdepartementet viser til brev 29. oktober 2008 fra DnB NOR ASA/DnB NOR Bank ASA med søknad om tillatelse til fortsatt å eie inntil 19,15 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA, samt til Kredittilsynets brev 22. desember 2008 med tilråding i saken.

DnB NOR ASA/DnB NOR Bank ASA har søkt om tillatelse til at DnB NOR konsernet fortsatt kan eie inntil 19,15 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA på tilsvarende vilkår som i vedtaket av 29. juni 2007. Det er søkt om at tillatelsen gis inntil ett år etter at Finansdepartementet har avsluttet behandlingen av forslaget til arbeidsgruppen som har vurdert reglene om eierbegrensning for infrastrukturforetak på verdipapirområdet, eller inntil et forslag om lovendring har blitt behandlet av Stortinget og eventuelt Kongen. Som begrunnelse for søknaden er det vist til departementets behandling av arbeidsgruppens søknad, og at det er forståelse for at departementet ikke vil utvikle en dispensasjonspraksis som medfører vesentlige og varige avvik fra lovens normalordning, så lenge arbeidsgruppens forslag er til behandling.

Kredittilsynet tilrår at Finansdepartementet gir tillatelse til fortsatt å eie inntil 19,15 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA, og at det foretas en konkret vurdering av dispensasjonssøknaden etter at Finansdepartementet har avsluttet behandlingen av arbeidsgruppens forslag eller et forslag om lovendring har blitt behandlet av Stortinget og eventuelt Kongen.
 

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder § 35 første ledd, tredje punktum, jf. § 35 annet ledd annet punktum, og lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter § 5-2 annet ledd, jf. § 5-2 tredje ledd annet punktum, midlertidig tillatelse til DnB NOR ASA til å eie inntil 19,15 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA, på tilsvarende vilkår som i departementets vedtak 29. juni 2007, frem til 30. juni 2010.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.
 
Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                   Erling G. Rikheim
                                                                                   avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet
               Oslo Børs VPS Holding ASA