DnB NOR Bank ASA - SalusAnsvar AB, Sverige

Finansdepartementet har 15. desember 2010 avslått søknad om forlengelse av dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd, femte punktum, bokstav c for plassering av SalusAnsvar AB i konsernstrukturen.

DnB NOR
Stranden 21
0021  OSLO
 


 
Deres ref.                                 Vår ref.                                 Dato
                                                07/3991 JCW                        15.12.2010DnB NOR Bank ASA – SalusAnsvar AB, Sverige

Finansdepartementet viser til tilrådning fra Finanstilsynet 29. november 2010 vedrørende søknad 15. oktober 2010 om å opprettholde nåværende plassering av SalusAnsvar AB med datterselskaper i konsernstrukturen. Finansdepartementet viser videre til Finansdepartementets vedtak 12. januar 2010, der det ble gitt fristforlengelse frem til 31. desember 2010.

Finansdepartementet viser til at DnB NOR Bank ASA i brev 12. januar 2010 ble gjort oppmerksom på at det ikke kan påregnes ytterligere fristforlengelse utover 31. desember 2010. Finansdepartementet viser til at DnB NOR Bank ASA nå har hatt over tre år på seg til å bringe organiseringen av konsernet i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6. Det er etter Finansdepartementets vurdering ikke grunnlag for ytterligere fristforlengelse.

Finansdepartementet har på denne bakgrunn fattet følgende vedtak:
Søknad om forlengelse av dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd femte punktum bokstav c for plassering av SalusAnsvar AB i konsernstrukturen avslås, dog slik at DnB NOR Bank ASA gis frist til 31. januar 2011 for å bringe konsernstrukturen i samsvar med Finansdepartementets vedtak.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                 Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                                 underdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet