DnB NOR Bank ASA — Nordlandsbanken ASA

DnB NOR Bank ASA gis tillatelse til å eie Nordlandsbanken ASA som heleid datterselskap i en periode på inntil 3 år

DnB NOR Bank ASA
DnB NOR Konsernjuridisk
Stranden 21
0021 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

HJV/LW/1617-4

03/257 FM KW

19.07.2005

DnB NOR Bank ASA – Nordlandsbanken ASA

1.
Det vises til Deres søknad ved brev 4. januar 2005 og til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 24. januar 2005. Det vises også til øvrig korrespondanse.

Finansdepartementet har oppfattet søknaden fra DnB NOR Bank ASA slik at den prinsipalt gjelder tillatelse til å eie Nordlandsbanken ASA uten tidsbegrensning, subsidiært at den gjelder fortsatt tidsbegrenset tillatelse til slikt eie.

2.
Det følger av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-6 annet ledd fjerde punktum at en bank ikke kan eies av en annen bank. I finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 sjette ledd har lovgiver åpnet for at Kongen (delegert til Finansdepartementet) «i særlige tilfelle» kan gjøre unntak fra dette forbudet.

I vurderingen av om det kan og bør gjøres unntak fra finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd har Finansdepartementet blant annet sett hen til Innst. S. nr. 213 (1993-94) om bankkrisen og utviklingen i den norske banknæringen, der Finanskomiteen uttaler følgende om spørsmålet om en bank kan eie en annen bank, jf. side 29:

«Når det gjelder det prinsipielle spørsmål vedrørende en banks adgang til å eie en annen bank, viser komiteen til at dette spørsmålet blir vurdert i Banklovkommisjonen. Inntil en slik vurdering foreligger og saken er behandlet i Stortinget, forutsetter komiteen at departementet både i forhold til norske og utenlandske banker fører en fortsatt restriktiv linje mht. å gi henholdsvis dispensasjon eller konsesjon til slikt eie.» (departementets understreking)

Det kan etter departementets vurdering likevel ikke helt utelukkes at det kan tenkes tilfeller hvor varig unntak fra forbudet mot at bank eies av bank bør kunne gis med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 sjette ledd. Departementet finner imidlertid ikke de forhold som er fremhevet i søknaden og i Kredittilsynets tilråding som tilstrekkelige for å anse lovens krav om «særlige tilfelle» for oppfylt i spørsmålet om det kan gis varig unntak i denne saken. Departementet viser til at både DnB NOR ASA (inkludert den virksomhet som drives under merkenavnet «Postbanken») og Nordlandsbanken ASA er fullsortiments banker, og at disse har virksomhet i overlappende geografiske områder, se også NOU 1998: 14 side 119 første spalte nederst.

I lys av det ovenstående avslår derfor Finansdepartementet søknaden fra DnB NOR Bank ASA om varig tillatelse til å eie Nordlandsbanken ASA.

3.
I vurderingen av om det bør og kan gis tidsbegrenset tillatelse, har departementet tatt hensyn til at det på søknadstidspunktet har kunnet være grunnlag for noe usikkerhet om utviklingen av myndighetenes praksis med hensyn til muligheten for fortsatt tillatelse til at bank kan eies av bank. I lys av dette mener departementet at behovet for tid til å foreta nødvendige strukturelle endringer fortsatt er tilstede, og har i lys av dette vurdert vilkåret om «særlige tilfelle» for å være oppfylt. Det bemerkes imidlertid at det er en forutsetning for tillatelsen som nå gis at DnB NOR Bank ASA iverksetter de tiltak som er nødvendig for å bringe konsernstrukturen i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 sjette ledd gis DnB NOR Bank ASA tillatelse til å eie Nordlandsbanken ASA som heleid datterselskap i en periode på inntil 3 år fra vedtaksdato, jf. kgl. res. 20. juni 2003 nr. 735.

4.
Ovennevnte tillatelse gis på følgende vilkår:

  • Nødvendige tiltak for å bringe konsernstrukturen i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd må være gjennomført innen 3 år fra vedtaksdato.
  • Kredittilsynet kan i denne perioden pålegge endringer i virksomheten i DnB NOR Bank ASA og Nordlandsbanken ASA, herunder påskynde fusjon eller salg, dersom Kredittilsynet finner at den samlede bankvirksomheten i DnB NOR-konsernet ikke drives på en hensiktsmessig og betryggende måte som følge av at bankvirksomheten i en begrenset periode er organisert i to juridiske enheter.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Øystein Løining
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Nordlandsbanken ASA
Kredittilsynet (ref. 03/278
Norges Bank (ref. FST/FI/SiW/20030114)