Anbud, konsesjoner og brev

Om søknad om kjøp av Bank DnB NORDs datterbanker i Latvia, Litauen og Polen

Finansdepartementet har 28. juni 2011, med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd, gitt DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 100 pst. av aksjene i AS DnB NORD Banka (i Latvia), AB DnB NORD Bankas (i Litauen) og Bank DnB NORD Polska S.A. (i Polen) fra Bank DnB NORD A/S.

DnB NOR
0021  OSLO

Deres ref.                                     Vår ref.                                     Dato
                                                   10/4318 JCW                            28.06.2011Om søknad om kjøp av Bank DnB NORDs datterbanker DnB NORDs datterbanker i Latvia, Litauen og Polen

Finansdepartementet viser til søknad 17. mars 2011 om tillatelse til kjøp av Bank DnB NORDs datterbanker i Latvia, Litauen og Polen. Departementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 3. mai 2011, samt Finansdepartementets vedtak 20. desember 2010 om tillatelse til erverv av 49 pst. av aksjene i Bank DnB NORD A/S.

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings-virksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd DnB NOR Bank ASA tillatelse til erverv av 100 pst. av aksjene i AS DnB NORD Banka (i Latvia), AB DnB NORD Bankas (i Litauen) og Bank DnB NORD Polska S.A. (i Polen) fra Bank DnB NORD A/S. Finansdepartementet legger til grunn at transaksjonen er konsernintern, og gjennomføres til markedspris, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd, godkjenner Finansdepartementet endringene i konsernstrukturen i DnB NOR ASA-konsernet som følge av ervervet.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Rapporteringsplikten for virksomheten i Bank DnB NORD A/S, fastsatt i medhold av vilkår i første strekpunkt i Finansdepartementets vedtak 20. desember 2010, skal gjelde tilsvarende for virksomheten i AS DnB NORD Banka (i Latvia), AB DnB NORD Bankas (i Litauen) og Bank DnB NORD Polska S.A. (i Polen).

  • DnB NOR Bank ASA skal innhente forhåndstillatelse fra Finanstilsynet før AS DnB NORD Banka (i Latvia), AB DnB NORD Bankas (i Litauen) og Bank DnB NORD Polska S.A. (i Polen) eventuelt etablerer filialer i andre land, eller erverver eierandeler utover 10 pst. i andre finansinstitusjoner.

Tillatelsen medfører for øvrig ingen endringer i vilkår eller betingelser satt i vedtak
20. desember 2010.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                    Åse Natvig
                                                                                    underdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet