DnB NOR Bank ASA gis tillatelse til erverv av aksjer i Bank DnB NORD AS

Finansdepartementet har i dag, med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd, gitt DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 49 pst. av aksjene i Bank DnB NORD AS.

DnB NOR
Konsernjuridisk
Stranden 21
0021  OSLO

 

 
Deres ref.                                    Vår ref.                                 Dato
                                                  10/4318 JCW                        20.12.2010


Søknad om tillatelse til å kjøpe aksjer i Bank DnB NORD

Finansdepartementet viser til søknad 6. oktober 2010 fra DnB NOR Bank ASA om tillatelse til kjøp av 49 pst. av aksjene i Bank DnB NORD A/S fra Norddeutsche Landesbank Girozentrale, slik at banken blir heleid av DnB NOR Bank ASA. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 2. november 2010, og til Finanstilsynets utfyllende tilrådning 8. desember 2010.

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansierings-virksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 49 pst. av aksjene i Bank DnB NORD A/S.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd godkjenner Finansdepartementet endringene i konsernstrukturen i DnB NOR ASA-konsernet som følge av at Bank DnB NORD A/S etter oppkjøpet blir et heleid datterselskap av DnB NOR Bank ASA.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Finanstilsynet kan pålegge DnB NOR Bank ASA en særlig rapporteringsplikt for virksomheten i Bank DnB NORD A/S. Slik rapportering skal i alle tilfeller foretas de 3 første år etter at det omsøkte aksjekjøp er foretatt. Finanstilsynet fastsetter hvordan rapporteringen skal foregå.
  • DnB NOR Bank ASA skal senest 1 måned etter overtakelsen av samtlige aksjer i Bank DNB NORD A/S forelegge for Finanstilsynets godkjenning en plan for styrking av styrings- og kontrollfunksjonene i Bank DnB NORD A/S.
  • DnB NOR Bank ASA skal overfor Finanstilsynet redegjøre særskilt for behovet for oppkapitalisering av DnB NOR Bank ASA som følge av at banken blir eneeier av Bank DnB NORD A/S. DnB NOR Bank ASA skal i den forbindelse senest 1 måned etter overtagelsen av samtlige aksjer i Bank DnB NORD A/S fremme søknad til Finanstilsynet om godkjennelse av kapitalallokeringen til delkonsernet DnB NOR Bank.
  • Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner til enhver tid skal ivareta.

Tillatelsen faller bort dersom den ikke benyttes innen ett år etter at tillatelsen er gitt.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                  Jens Christian Westly
                                                                  førstekonsulent


Gjenpart: Finanstilsynet