Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie

Rapporten belyser effektiviteten innen barnehage, skole og omsorgstjenestene i et utvalg kommuner og forsøker å identifisere faktorer som kjennetegner arbeidet i de kommunene som lykkes med å levere effektive tjenester.

PwC har utarbeidet rapporten for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon - Casestudie (pdf)