Elsertifikater

Som et ledd i arbeidet med St.meld. nr. 9 (2002-2003) ble det gjennomført utredninger om konsekvensene av å innføre et elsertifikatmarked. Det ble også gjennomført flere utredninger som grunnlag for arbeidet med St.meld. nr 47 (2003-2004). OED har nå fått gjennomført ytterligere analyser av økonomiske konsekvenser av et norsk-svensk elsertifikatmarked. Analysene er utført av henholdsvis ECON og SSB. NVE har blant annet fått utredet forholdet mellom grønne sertifikater og biobrensel.

Også de svenske energimyndighetene har gjennomført ulike utredninger som vurderer effektene av et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige.

Norske utredninger (pdf format) :

Svenske utredninger(pdf format) :