EMSA - tillegg for Europaportalen

EMSA

EU har opprettet et Europeisk sjøsikkerhetsorgan, EMSA. Vil dette avlaste norsk oppfølging av EU-initiativ ?

EMSA er et teknisk organ som skal bistå Kommisjonen i dens arbeid med oppdatering, utvikling og harmonisert gjennomføring av regelverk for maritim sikkerhet og miljø, og evaluere effektiviteten av eksisterende tiltak. EMSA skal også bistå Kommisjonen med teknisk kompetanse i arbeidet med havnestatskontroll og forholdet til klasseselskap.nytt regelverk, endringsforslag og implementering. Norge er representert i EMSAs styre, men uten stemmerett som er forbeholdt medlemsstater. Arbeidet i EMSA vil bl.a. foregå gjennom en fast ansatt stab, prosjektbaserte arbeid og arbeidsgrupper som etableres etter behov.

Norge er både betydelig flaggstat og kyststat og kan i disse egenskapene ha fravikende interesser fra Kommisjonen og medlemsstater. Etablering av EMSA innebærer et nytt fora for maritim regelverksutvikling, som vil innebære økt behov for oppfølging i Norge på dette fagfeltet. Regelverksarbeid må i enda større grad innrettes mot EUs prosesser i tillegg til IMO- arbeidet. Det vil ventelig også bli krav om økt rapportering fra nasjonalt hold til EMSA om gjennomføring av regelverk. EMSA forventes imidlertid å kunne avlaste Norge noe på områder hvor EMSA har fellesskapskompetanse, eks. godkjenning av utdanning i tredjeland og utredningsarbeid.