Forord

Norge har en veldreven og effektiv offentlig sektor. Likevel er det store utfordringer. Vi må levere enda bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner. For å få til det må vi bruke ny teknologi, vi må være innovative og vi må kunne endre oss.

Utfordringene kan ikke løses i den enkelte virksomhet eller sektor. Vi må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten.

Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i nærings­livet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest.

Denne digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015–2016). ­Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, og skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor.

Ingen skal være kasteball mellom ulike offentlige aktører. Derfor må vi jobbe sammen for å løse brukernes behov. Målet om én digital offentlig sektor, krever at vi endrer arbeidsmåter og strukturer, har riktig kompetanse og at vi løser flere oppgaver digitalt. Vi skal tilby sammenhengende tjenester, vi skal benytte fellesløsninger fremfor å etablere hver våre og sørge for at fellesløsninger virker på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Vi må dele og gjenbruke mer offentlige data, og vi må sørge for at regelverket er digitaliseringsvennlig. Dette krever at vi samarbeider på nye måter, og at kommunal sektor sikres tilstrekkelig innflytelse også på de nasjonale digitaliseringsinitiativene, gjennom gode modeller for samarbeid og samstyring. Dette er derfor en felles strategi for både kommunal sektor og staten. Digitalisering i offentlig sektor skal samtidig bidra til økt verdiskaping for næringslivet.

Norge ligger langt fremme i bruk av teknologi. Dette skal vi skal dra nytte av. I arbeidet har vi lagt vekt på bred inkludering av ulike aktører, både i og utenfor forvaltningen. Kommunal sektor har gitt viktige bidrag. Vi vil takke alle som har bidratt med gode innspill og stort engasjement underveis.

Vi har store og viktige oppgaver foran oss. Nå skal vi sammen jobbe for at alle de gode tiltakene blir gjennomført.

Oslo, 11. juni 2019

Portrettfoto av Nikolai Astrup. Fotograf: Sturlason/Utenriksdepartementet

Signatur Nikolai Astrup

Nikolai Astrup
Digitaliseringsminister
Kommunal- og moderniserings­departementet

Portrettfoto av Grunn Marit Helgesen

Signatur Grunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen
Styreleder
KS