10 Økonomiske og administrative konsekvenser

Utsnitt av bybilde, mennesker i bevegelse på vei...
Tiltakene i strategien skal bidra til bedre ressursbruk og en mer effektiv forvaltning gjennom styrket samarbeid mellom statlig og kommunal sektor, utvikling av sammenhengende tjenester knyttet til utvalgte livshendelser, økt datadeling og utvikling av et mer digitaliseringsvennlig regelverk, samt tilgang til nødvendig felles funksjonalitet og felles arkitekturer (felles økosystem).

Det er nødvendig å utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av tiltakene i strategien nærmere. Utgangspunktet er at tiltakene skal kunne dekkes innenfor berørte departementers gjeldende budsjettrammer. Tiltakene i strategien skal utredes i henhold til utredningsinstruksen og rundskriv R-109/14 om samfunnsøkonomiske analyser. På lang sikt må konsekvensene håndteres innenfor de ordinære budsjettprosessene.

Veien videre... Koselig landevei, hjulspor i løvetann. Gammelt hvit hus i horisonten

Utgitt av:

Kommunal- og moderniserigsdepartementet

Bestilling av publikasjoner:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

www.publikasjoner.dep.no

Telefon: 22 24 00 00

Publikasjoner er også tilgjengelige på:

www.regjeringen.no

Publikasjonskode: H-2448 B

Illustrasjoner: Bjørn Sæthren, 07 Media AS

Trykk: 07 Media AS 06/2019 – opplag 3 000

Urban morgenstemning, på vei til noe... hverdagen og øyeblikket, skildres gjennom collage. Viser tverrsnitt av befolkningen med fous på 7 personers ulike livsløp og behov for hjelp fra flere etater sett i sammenheng. Symbolikk og nettverk viser ny strategisk tenkning.