8 Økt digital kompetanse i offentlig sektor

Fokus på nytt livsløp, person som ser ned i mobilen. Tegnet strek omfavner mannen og fører til symbolet «Miste og finne jobb». Streker trukket som nytt nettverk mellom øvrige symboler, viser samspill mellom etatene.
Digital kompetanse blir fremover en kritisk faktor for offentlige virksomheters evne til digital transformasjon og uthenting av gevinster fra digitalisering.

Det er vanskelig å forutse fremtidens kompetansebehov. Det har skjedd en utvikling fra tungt teknologifokus på 80- og 90-tallet, via digitalisering på 2000-tallet, med fokus på forbedring av eksisterende prosesser ved bruk av digital teknologi og data. I dag er fokuset på digital transformasjon der digitalisering griper mer inn i kjernevirksomheten i en virksomhet. Det fremtidige kompetansebehovet handler helt overordnet om å ha kunnskap om hvordan mulighetene som ligger i teknologien kan utnyttes i virksomheten.

Hvor er vi?

Kartlegginger viser at ledere og arbeidstakere i både private og offentlige virksomheter mangler nødvendig kompetanse til å se og nyttiggjøre seg mulighetene teknologien gir. Offentlige virksomheter sliter med å ta det neste steget i utviklingen av mer avanserte digitale tjenester.16

SSBs undersøkelse om bruk av IKT i offentlig sektor viser at tre av fire statlige virksomheter som har forsøkt å ansette IT-spesialister det siste året opplevde problemer. Blant kommunene er det tilsvarende tallet 36 prosent (se figuren nedenfor). Det er imidlertid store variasjoner i offentlig sektor når det gjelder hvor mange som opplever vanskeligheter i en rekrutteringsprosess. Kommuner med flere innbyggere, og statlige virksomheter med mange ansatte, forsøker oftest å ansette personer med høy IT-kompetanse. Stadig flere statlige virksomheter rapporterer også at manglende kompetanse i stor eller ganske stor grad er et hinder for utviklingen av digitale løsninger. I 2019 var det 36 prosent av de statlige virksomhetene som rapporterte mangel på kompetanse som et problem. For kommuner er andelen hele 43 prosent.17

Søylediagram

Figur 8.1 Har hatt problemer med å rekruttere IKT-spesialister

Kilde: Bruk av IKT i offentlig sektor, Statistisk sentralbyrå

Økt digital kompetanse handler ikke bare om å rekruttere, men også om å utvikle kompetanse hos medarbeidere og ledere. Det handler videre om å utvikle arbeidsprosesser og kultur, som understøtter digitalisering til beste for innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv. Kravene til kompetanse hos ledere, ansatte og virksomheter må endres dersom vi skal gjennomføre den digitale transformasjonen. Nye måter å jobbe på krever kompetanse på omstilling og endring, stadig økte krav til digitale ferdigheter hos den enkelte, og digital spisskompetanse hos noen. Vi trenger økt og ny kompetanse for å levere tjenester og oppgaver på nye og bedre måter for brukerne, for eksempel i forbindelse med utviklingen av sammenhengende digitale tjenester.

Ansatte i offentlig sektor må kunne håndtere et mer teknologiintensivt arbeids- og samfunnsliv, med store krav til omstilling og livslang læring. Når arbeidsprosesser blir automatisert vil mange ansatte risikere å miste sine arbeidsoppgaver. Kompetanseutvikling og omskolering er viktige tiltak i denne sammenheng.

Hvor skal vi?

Offentlig sektor må ha en strategisk tilnærming til kompetanseutvikling og et fokus på kompetansekrav både ved rekruttering og i forbindelse med videre- og etterutdanning av ansatte, men også på hvordan man sikrer offentlig sektor fremtidig tilgang på nødvendig kompetanse. Digital kompetanse kan omfatte alt fra IT-spesialister som kan programmere eller har bestillerkompetanse til generell kompetanse om digitale arbeidsverktøy. Det er derfor behov for å utarbeide en egen strategi for digital kompetanse i offentlig sektor.

Regjeringen og partene i arbeidslivet er parter i den nasjonale kompetansepolitiske strategien (NKPS). Ett av tiltakene i NKPS er å «styrke og videreutvikle den digitale kompetansen i hele arbeidsstyrken for å utnytte den teknologiske utviklingen og sikre nødvendig omstilling». Arbeidet med utvikling av en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor må sees i sammenheng med NKPS og andre kompetanseutviklingstiltak og sektorvise strategier, samt arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon.

Regjeringen vil:

  • Utarbeide en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor. KS og andre relevante aktører vil bli involvert i arbeidet
    Fokus på nytt livsløp, en farget kvinne på vei med barnevogn. Tegnet strek omfavner personen og fører til symbolet «Få barn». Streker trukket som nettverk mellom øvrige symboler, viser samspill mellom etatene.

Fotnoter

16.

IT i praksis 2018

17.

«Offentlig sektor sliter med rekruttering av IKT-spesialister», Bruk av IKT i offentlig sektor, SSB, publisert 29. april 2019