En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

Menon-publikasjon nr 42/2013

I rapporten evalueres Innovasjon Norges låne- og garantiordninger, slik ordningene har vært utformet og praktisert i perioden 2004-2012. Evalueringsrapporten er utarbeidet for Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Et hovedfunn er at låne- og garantiordningene kan begrunnes i markedssvikt, og at Innovasjon Norge løser oppdragene sine på en god måte når det gjelder låne- og garantiordningene. Videre at låneordningene vil kunne spille en viktig rolle i det næringspolitiske arbeidet framover. Menon foreslår en rekke endringer for at ordningene skal kunne fylle denne rollen.

Oppdraget besto hovedsakelig i å vurdere ordningenes egen måloppnåelse og hvordan de bidrar til å oppnå Innovasjon Norges (IN) overordnede mål. Videre i å drøfte den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av INs utlånsvirksomhet og vurdere ordningene opp mot regjeringens åtte kriterier for god virkemiddelbruk.

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (pdf)