Landkreditt får endrede konsesjonskrav

Finansdepartementet endrer volumkravene gitt i konsesjon av 22. oktober 2004.

Landkreditt
Postboks 1824 Vika
0123 OSLO

 

 

       

Deres ref

Vår ref

Dato

omn/in

01/2657 FM IF

13.10.2006


Søknad om endring av konsesjonsvilkår

Det vises til Landkreditts søknad om endring av konsesjonsvilkår datert 16. juni 2006, Kredittilsynets tilrådning i saken datert 22. august 2006 og Landkreditts kommentarer til Kredittilsynets tilrådning datert 1. september 2006. Det vises også til møte i Finansdepartementet med representanter fra Landkreditt 14. juni 2006 samt til tidligere korrespondanse i saken.

Finansdepartementet ga 22. oktober 2004 tillatelse til at foreningen Landkreditt kunne eie Landkreditt Bank AS gjennom holdingselskapet Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt AS. Det ble satt følgende to vilkår for tillatelsen:

  • Landkreditt Bank AS' forvaltningskapital må ikke på noe tidspunkt overstige 50 % av Landkreditts forvaltningskapital (inkludert Landkreditts aksjer i holdingselskapet). Bankens egenkapital må heller ikke overstige 50 % av kredittforeningens egenkapital.
  • Landkreditts engasjement med Landkreditt Bank AS kan ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 25 prosent av egenkapitalen i Landkreditt (aksjekapitalen i Landkredit Bank AS medregnet). Kredittilsynet kan gi samtykke til at engasjementet kortvarig overstiger denne grensen.

Den 21. desember 2005 ble vilkåret i det andre strekpunktet endret, slik at dette nå lyder:

  • Annen type engasjement enn ansvarlig kapital som Landkreditt har med Landkreditt Bank AS (direkte eller via det mellomliggende holdingselskapet), kan ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 25 % av kjernekapitalen i Landkreditt (før fratrekk av kjernekapital som Landkreditt har skutt inn i Landkreditt Bank AS via det mellomliggende holdingselskapet).

Vilkåret i det første strekpunktet av vilkårene endres nå til:

  • Landkreditt Bank AS’ forvaltningskapital må ikke på noe tidspunkt overstige 75 % av Landkreditts forvaltningskapital (inkludert Landkreditts aksjer i holdingselskapet). Bankens egenkapital må heller ikke overstige 75 % av kredittforeningens kjernekapital.

De to vilkårene for tillatelsen lyder etter dette:

  • Landkreditt Bank AS’ forvaltningskapital må ikke på noe tidspunkt overstige 75 % av Landkreditts forvaltningskapital (inkludert Landkreditts aksjer i holdingselskapet). Bankens egenkapital må heller ikke overstige 75 % av kredittforeningens kjernekapital.
  • Annen type engasjement enn ansvarlig kapital som Landkreditt har med Landkreditt Bank AS (direkte eller via det mellomliggende holdingselskapet), kan ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 25 % av kjernekapitalen i Landkreditt (før fratrekk av kjernekapital som Landkreditt har skutt inn i Landkreditt Bank AS via det mellomliggende holdingselskapet).

Det settes som vilkår for endringen av volumkravet i vilkåret i det første strekpunktet at Landkreditt vil gjennomføre omorganisering i tråd med eventuelle nye lovregler om kredittforening som konsernspiss basert på Banklovkommisjonens utredningsarbeid, NOU 2006: 17 Kredittforening som konsernspiss. Slik omorganisering må være gjennomført senest seks måneder etter at aktuelle nye lovregler er trådt i kraft. Departementet legger på denne bakgrunn til grunn at en justering av konsesjonsvilkårene iht. søknaden 16. juni 2006 vil være midlertidig, og at det ikke vil være behov for de to vilkårene etter at omorganisering er gjennomført.

Departementet gjør oppmerksom på at ytterligere endringer i volumkravet kun vil bli vurdert dersom Landkreditt henter inn ny ansvarlig kapital i form av et kapitalinstrument som kan godkjennes som kjernekapital.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:       Kredittilsynet