Høring - endring i forsvarsloven med forskrifter - erstatningsordninger for veteraner og ny lovhjemmel for Forsvarets bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forsvarsloven, forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner, forskrift om klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner, samt forsvarstilsatteforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2020

Vår ref.: 2020/883-3/FD V 3/ASKA

Høringsnotatet følger for det første opp Meld. St. 15 (2019–2020) Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid. Det foreslås å innføre en klageordning for saker om psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55, å flytte sekretariatet fra den eksisterende klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning fra Forsvarsdepartementet til statens sivilrettsforvaltning, samt å innføre betegnelsen «intopserstatning».

Høringsnotatet omhandler for det andre forslag til ny hjemmel i forsvarsloven for Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører for å ivareta samfunnssikkerheten.

I tillegg inneholder høringsnotatet enkelte forslag til oppdateringer av lov- og forskriftstekst.

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen tirsdag 1. september 2020. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no.

Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på høringslisten. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til rådgiver Astrid Karstensen på e-post astrid-johanne.karstensen@fd.dep.no eller på tlf. 23 09 61 87.

Akademikerne

Befalets fellesorganisasjon

Norske reserveoffiserers forbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norsk tjenestemannslag

Personellforbundet

NITO

Landsorganisasjonen i Norge

Fellesforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Norges lotteforbund

Advokatforeningen

Legeforeningen

Norges juristforbund

Norsk militærjuridisk forening

Politiets fellesforbund

Virke

Unio

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forsvarets forskningsinstitutt

Etterretningstjenesten

Forsvarsmateriell

Statens sivilrettsforvaltning

Statens pensjonskasse

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Politidirektoratet

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Riksantikvaren

Regjeringsadvokaten

Generaladvokaten

Institutt for forsvarsstudier

Ombudsmannen for Forsvaret

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Forsvarets seniorforbund

Folk og Forsvar

Norges forsvarsforening

Landsrådet for heimevernet

Militært kvinnelig nettverk

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

Språkrådet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Politihøgskolen

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet