Endring og utvidelse av stykkprisordningen

Frist: 26.04.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.04.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Vedlegg: Henriksen-rapporten (pdf-format)


Deres ref

Vår ref

Dato

200500552 SIA JEN

26.01.2005


Høring – Evaluering og forslag til endring og utvidelse av stykkprisordningen

Justisdepartementet ga i brev av 4. juni 2004 dommer John I. Henriksen i Oslo tingrett i oppdrag å evaluere og komme med forslag til endringer og utvidelse av stykkprisordningen. Det fremgår av mandatet at departementet ønsker en vurdering av om dagens stykkprissatser treffer riktig, samt om det er grunnlag for å innføre stykkpris i flere sakstyper. Mandatet er nærmere gjengitt i rapporten som følger vedlagt.

Oppdraget ble opprinnelig gitt med frist til utgangen av august 2004. I brev fra tingretten til Justisdepartementet av 10. juni 2004 ble det opplyst at det ikke ville være mulig å gjennomføre oppdraget med en slik tidsramme, slik at departementet i brev av 21. juni 2004 ga samtykke til en utvidet tidsramme. Rapporten ble overlevert departementet 13. desember 2004 innen den nye fristen.

I forbindelse med at Justisdepartementet 13. mai 2004 sendte på høring forslag om endring av stykkprisforskriften § 5 første ledd annet punktum, ble det samtidig opplyst at departementet høsten 2004 ville foreta en evaluering av stykkprisforskriften. Det ble i den forbindelse bedt om innspill og forslag til løsninger innen utgangen av juli 2004. Departementet mottok i den forbindelse en rekke tilbakemeldinger som dommer Henriksen fikk overlevert i forbindelse med utarbeidelsen av sin rapport.

Rapporten foreslår endringer i salærnivået for hovedforhandlinger i straffesaker, arbeid i forbindelse med varetektsfengsling, forsvarerbistand i tilståelsesdom-saker, samt stykkpris ved advokatbistand til fornærmede (bistandsadvokat). Dessuten foreslås innføring av stykkpris i saker for fylkesnemnda for sosiale saker, jf. lov om fri rettshjelp § 22 tredje ledd nr. 1 og 2. Det foreslås videre mindre endringer i forbindelse med skjønnsmessig salærfastsettelse i stykkprissaker.

Vi ber høringsinstansene vurdere rapporten og komme med innspill i forhold til de muligheter og forslag som her presenteres.

Høringsuttalelser sendes pr. post til Justisdepartementet, postboks 8005 Dep, 0030, og som e-post til følgende adresse: postmottak@jd.dep.no. Departementet ber om at høringsbrevet forelegges eventuelle underliggende organer og organisasjoner som ikke er oppført på høringslisten.

Høringsinstansenes merknader må være sendt oss innen 26. april 2005.


Med hilsen

Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør

Jan Eivind Norheim
førstekonsulent

Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Tingrettene
Lagmannsrettene
Høyesterett
Domstolsadministrasjonen
Den norske Dommerforening
Den norske Advokatforening
Finansdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Juristenes rettshjelpsforening
Kontoret for fri rettshjelp; Oslo kommune
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss Buss
Jussformidlingen i Bergen
Juss hjelpa i Nord-Norge