Høringer

Alminnelig høring - forslag til endring i tinglysingsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.09.2013

Vår ref.:

Vedlagte høringsnotat inneholder forslag til endring i tinglysingsloven, og er utarbeidet som ledd i oppfølgingen av utredningen om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon.

Tinglysingsloven hører inn under Justisdepartementets ansvarsområde. Etter avtale med Justisdepartementet har Miljøverndepartementet utarbeidet vedlagte høringsnotat.

Utredningen om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon ble sendt på alminnelig høring av Miljøverndepartementet 10. mai 2012. Som en oppfølging av høringen sendte Miljøverndepartementet 15. februar 2013 brev til Kartverket der de ble bedt om å videreutvikle et konsept for teknisk avgivergrensesnitt for tjenester som muliggjør nedlasting av store mengder data for lokal lagring i xml-format og med en oppdateringslogg. En slik løsning vil gi virksomheter tilgang til personopplysninger på en ny måte i forhold til i dag, og vil nødvendiggjøre en hjemmel for behandling av personopplysninger, jf personopplysningsloven § 8. Vedlagte høringsnotat inneholder derfor et forslag til endring i tinglysingsloven § 38 for å gi en forskriftshjemmel for virksomheters behandling av personopplysninger i grunnboken.

Miljøverndepartementet tar sikte på at den foreslåtte endringen i tinglysingsloven § 38 skal tre i kraft med virkning fra og med 1. januar 2014. En proposisjon vil derfor bli fremmet for Stortinget i høstsesjonen 2013.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes pr. e-post til postmottak@md.dep.no innen mandag 16. september 2013.

 

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør

Veslemøy Faafeng
seniorrådgiver 

 

Nærings- og handelsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Statens kartverk

Datatilsynet

Abelia
Geomatikkbedriftene
IKT-Norge