Høyring - endringar i Skattefunn-ordninga

Finansdepartementet sender på høyring framlegg om endringar i Skattefunn-ordninga.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 02.08.2019

Vår ref.: 18/1920

Framlegget er ei oppfølging av Samfunnsøkonomisk analyse AS si evaluering av ordninga av 2. juli 2018, og innspel frå Skattedirektoratet.

Vi ber om at adressatane vidaresender høyringsbrevet til aktuelle organisasjonar, underliggjande etatar og andre organ som kan ha interesse av saka, men som ikkje er oppførte på adressatlista.

Frist for å sende inn høyringssvar er 2. august 2019. Høyringssvar sendast inn digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høyringssvar». Alle kan sende høyringssvar, men merk at svara som eit klart utgangspunkt er offentlege etter offentleglova og normalt vert publiserte på nettet saman med dei andre høyringssvara.

Med hilsen

 

Ole Todal Jenssen  e.f.
lovrådgjevar

                                                                                Charlotte Sveen
                                                                                rådgjevar

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Abelia

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Finans Norge (FNO)

Folketrygdfondet

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Innovasjon Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

NTNU

ØKOKRIM

Patentstyret

Regelrådet

Regnskap Norge

Sintef

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet