Historisk arkiv

Nyheter

Høring - forslag til endringer i Skattefunn-ordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i Skattefunn-ordningen.

Skattefunn-ordningen ble nylig evaluert av Samfunnsøkonomisk analyse. Evalueringsrapporten ga en klar anbefaling om å videreføre Skattefunn, men det ble likevel foreslått noen forbedringer.

Departementet foreslår at satsen som begrenser fradraget per arbeidstime for FoU-aktiviteter, økes fra 600 til 650 kroner. Samtidig foreslås det at det maksimale fradragsgrunnlaget i Skattefunn reduseres til 25 millioner kroner per skattepliktig, og at fradragsprosenten settes til 19 prosent for alle bedrifter.

Samfunnsøkonomisk analyse pekte i sin rapport på at det skjer misbruk av ordningen, basert på kontroller fra Skatteetaten. Departementet foreslår derfor endringer som kan bidra til å begrense misbruk av ordningen. Også Skattedirektoratet har spilt inn forslag til slike endringer.

Departementet foreslår blant annet at det innføres et krav om at FoU-medarbeider og bedriftens prosjektansvarlige signerer timelistene, i tillegg til å innføre krav om å fremlegge prosjektregnskap fra underleverandør. Videre foreslås det at den maksimale timesatsen også skal omfatte innkjøpt FoU fra nærstående, og at fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS.

Siden Skattefunn-ordningen ble opprettet i 2002 har ordningen har blitt utvidet i flere omganger, og antall brukere av ordningen har økt. Samlede Skattefunn-fradrag økte fra 1,6 milliarder i 2013 til 4,1 milliarder kroner i 2017. I dette høringsnotatet foreslår departementet en kombinasjon av innstramminger og lettelser som samlet antas ikke å påvirke nivået på Skattefunn-støtten i vesentlig grad. Forslagene er dermed om lag provenynøytrale.

Endringene foreslås å tre i kraft fra og med 2020.

Høringsfristen er 2. august 2019.

Les mer i høringsnotatet