Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Oppdatert versjon med merknader

Endringene i opptaksforskriften og i merknadene skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2015- 2016, bortsett fra § 4-7 om økt karakterkrav i matematikk for opptak til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning. Dette kravet skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2016-2017.

Rundskriv_F_01_15.pdf 

Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2007 forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl). Forskriften ble sist oppdatert med endringer 19. desember 2014. Det gjøres nå endringer i forskriftens §§ 2-2, 3-1, 3-6, 4-7, 4-9, 4-10, 7-2, 6-10 og 7-8.

Det har vært årlige endringer i forskriften siden 2010, jf. tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10. Siden det nå er fem år siden departementet sist sendte ut en fullstendig versjon av opptaksforskriften med merknader, har departementet i samråd med Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) utarbeidet en fullstendig forskrift som følger vedlagt. Det er også gjort enkelte endringer i merknadene. Dette rundskrivet inneholder ajourførte merknader. 

Endringene i opptaksforskriften og i merknadene skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2015- 2016, bortsett fra § 4-7 om økt karakterkrav i matematikk for opptak til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning. Dette kravet skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2016-2017. Departementet viser også til at det tas sikte på å sette i gang kompensatoriske kurs i matematikk for søkere som ikke oppfyller det økte karakterkravet, men som oppfyller poeng- og karakterkravene etter dagens regelverk med et karaktergjennomsnitt på 3,0 i matematikk. Så snart organisering og tidspunkt for slike kurs er bestemt, vil departementet gjøre rede for dette i et eget brev. 

Forslagene til endringer ble sendt på høring i to omganger, 11. juli med høringsfrist 6. oktober 2014 og 3. oktober med høringsfrist 17. november 2014. I tillegg har departementet fastsatt en endring uten offentlig høring. Det siste gjelder § 3-6 der departementet har godkjent at det til bachelorstudium i eurytmi ved Den norske eurytmihøyskolen kan gjøres unntak for krav om generell studiekompetanse for søkere som oppfyller spesielle faglige krav fastsatt av institusjonen. Dette studiet ble akkreditert i 2005 og samtidig klassifisert som kunstutdanning. Samtidig er det også gjort tekniske endringer i denne paragrafen som følge av at Nordisk institutt for Scene og Studio (NISS) er fusjonert og nå er en del av Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at departementet også har mottatt andre forslag om endringer i opptaksforskriften både i tilknytning til høringen og etterpå. Dette er forslag som etter departementets vurderinger krever høring. De vil derfor bli vurdert i ordinær høring i tråd med opptakskalenderen der det går frem at forslag om endringer skal foreligge senest innen 15. april året før de kan tre i kraft.