Dokument

Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. mai 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6 .

Endringen gjelder økt karakterkrav i matematikk for opptak til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning. Dette kravet skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2016-2017.

I

I forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning gjøres følgende endring:
§ 4-7 første strekpunkt annet kolon og annet avsnitt skal lyde:
Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 gjelder følgende:
Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer). Søkere som kan dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i matematikk (224 timer), kan tas opp dersom de består et forkurs i matematikk spesielt tilrettelagt for lærerutdanning. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende. For søkere til grunnskolelærerutdanning med realfag, miljø- og naturfag gjelder i tillegg kravet fastsatt for realfag, miljø- og naturfag i § 4-3 tredje strekpunkt. For søkere til grunnskolelærerutdanning ved Samisk høgskole, gjelder i tillegg krav fastsatt i § 4-10. For søkere som har samisk som førstespråk eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer). For søkere som har norsk tegnspråk eller finsk som andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk gjennomsnittet av karakterene i første- og andrespråk.
§ 4-10 åttende strekpunkt skal lyde:
 Tre-årig utdanning prehospitalt arbeid - paramedic ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Søkere må dokumentere førerkort i klasse B (personbil) og bestått fysisk opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.

II
Forskriften trer i kraft straks.

Lovdata: Forskrift om opptaktil høyere utdanning

F-02-15_Endring i opptaksforskriften -§ 4-7 -120515.pdf