Endringer i kredittilsynsloven

Resultat: Ot.prp. nr. 13 (2000-2001) Om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser i henhold til liste

Deres ref

Vår ref

Dato

98/7899 FM TMo

22.12.1998

Vedlagt oversendes et forslag fra Kredittilsynet av 25. september 1998 til endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv.

Forslaget fra Kredittilsynet er et resultat av en gjennomgang av virkemidlene i tilsynsarbeidet, og tar sikte på å bedre mulighetene til å drive et effektivt tilsyn i tråd med de oppgaver Kredittilsynet er pålagt å utføre. Det foreslås endringer i blant annet kredittilsynsloven § 4 om Kredittilsynets adgang til å gi pålegg, i reglene om opplysningsplikt og i reglene om løpende mulkt.

Departementet gjør oppmerksom på at kredittilsynsloven §§ 3 og 4 ble endret i forbindelse med vedtakelsen av lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. som trer i kraft fra 1. januar 1999. Videre gjøres det oppmerksom på at det i Ot.prp. nr. 65 (1997-98) er foreslått inntatt en ny § 4a om stansing av ulovlig virksomhet og ett nytt § 10 første ledd tredje punktum om straffesanksjon. Ot.prp. nr. 65 (1997-98) er til behandling i Stortinget.

Forslaget til § 4a lyder:

"Antar Kredittilsynet at noen som ikke har nødvendig tillatelse, driver slik virksomhet som omfattes av § 1 første eller tredje ledd, kan Kredittilsynet gi pålegg om å stanse virksomheten. Dersom Kredittilsynet finner det nødvendig for å avgjøre om det bør treffes vedtak etter første punktum, kan det pålegge den som det antar at driver slik virksomhet, å gi opplysninger om virksomheten. § 3 tredje ledd gjelder tilsvarende. Pålegg om å gi opplysninger kan også omfatte et foretaks morselskap eller morselskapet i det konsern som foretaket er en del av, med mindre foretaket inngår i et konsern under tilsyn, jf. § 1 annet ledd."

Forslag til et nytt § 10 første ledd tredje punktum lyder:

"Personer, tillits- eller tjenestemenn i foretak som forsettlig eller uaktsomt overtrer pålegg gitt med hjemmel i § 4a, straffes på samme måte."

I samsvar med utredningsinstruksen ber departementet om høringsinstansenes eventuelle merknader til forslagene innen 19. mars 1999.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Cecilie Ask
avdelingsdirektør

Vedlegg: Brev fra Kredittilsynet 25. september med forslag til endringer i kredittilsynsloven

Gjenpart: Kredittilsynet

VEDLEGG