Endringer i reglene om konkurskarantene

Høringsfrist 04.04.2005

Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om konkurskarantene i konkursloven. (22.12)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.04.2005

Vår ref.: 2004/10582 EP VIL/bj

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/10582 EP VIL/bj

22.12.2004

Høring – forslag om endringer i reglene om konkurskarantene

Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om konkurskarantene i konkursloven kapittel XVIII. Det foreslås blant annet endringer i de materielle reglene for karantene, at bare boet og ikke påtalemyndigheten skal ha partsrettigheter i karantenesaker, og regler om saksomkostninger. I tillegg reises en rekke andre spørsmål både om konkurskarantenens virkninger og saksbehandlingsreglene.

Høringsfristen er 4. april 2005.


Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Vibeke Løvold
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene

Bergen byfogdembete
Drammen tingrett
Hadeland og Land tingrett
Nordmøre tingrett
Hammerfest tingrett
Oslo skifterett og byskriverembete
Stavanger byfogdembete
Trondheim tingrett

Domstoladministrasjonen
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Riksadvokaten
Statsadvokatene
ØKOKRIM

Politidirektoratet
Bergen politidistrikt
Kristiansand politidistrikt
Oslo politidistrikt
Stavanger politidistrikt
Trondheim politidistrikt

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Det kriminalitetsforebyggende råd
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkursrådet
Kredittilsynet
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet

Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Handelshøyskolen BI
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Ingeniørorganisasjon – NITO
Norges kemner- og kommunekassererforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Norske Siviløkonomers Forening
Norske Skatterevisorers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Skattefogdenes Landsforening
Sparebankforeningen i Norge
Stiftelsen Norsk Konkursfond
Styreakademiet – Norsk Forening for Styrearbeid
Tekna
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet