Høring - forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Det foreslås noen mindre endringer i naturmangfoldloven kapittel IV, §§ 29, 30 og 31.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2014