EnterCard gis tillatelse til å opprette filial i Danmark

EnterCard Norge AS har inngått en avtale med Fællesforeningen Danmarks Brugsforeninger og Coop Danmark AS om utstedelse av medlems- og betalingskort. Finansdepartementet gir med hjemmel i finvl. § 2a-3 fjerde ledd tillatelse til å opprette filial i Danmark.

Advokatfirmaet Hus Panzer & Co AS
Eirik H. Vinje
Øvre Slottsgate 18-20
0105 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/5825 FM MaI

28.03.2007

 

Tillatelse til å opprette filial i Danmark


Det vises til søknad 26. september 2006 til Kredittilsynet hvor EnterCard Norge AS søker om tillatelse til å opprette filial i Danmark, samt til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 29. november 2006.

 

Det er opplyst i søknaden at EnterCard Norge AS har inngått en avtale med Fællesforeningen Danmarks Brugsforeninger og Coop Danmark AS om utstedelse av medlems- og betalingskort. Avtalen innebærer at EnterCard Norge AS skal tilby å utstede et betalings- og kredittkort til Coops 1,6 millioner danske medlemmer. Kortet vil være tilknyttet Mastercard og skal også kunne benyttes til beregning av utbytte fra Coop som kundene opptjener ved å kjøpe visse varer.

 

En finansinstitusjons etablering av filial i utlandet krever tillatelse fra Finansdepartementet etter lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd gir Finansdepartementet EnterCard Norge AS tillatelse til å etablere filial i Danmark.

 

Finansdepartementet forbeholder seg adgang til å endre tillatelsen eller sette nye vilkår i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner skal ivareta.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:         Kredittilsynet