EØS-saker på justisområdet

Europeisk samarbeid

EØS-saker på justisområdet

EU-kommisjonens planer om et 14. selskapsrettsdirektiv
Kommisjonen vurderer å foreslå et 14. selskapsdirektiv om overføring av selskapers registreringssted. Formålet med direktivet vil være å gi selskapet rett til å velge hvilke lands selskapsrettslige regler det vil følge gjennom å velge registreringssted. (20.06.06)

Patentering av oppfinnelser som gjelder dataprogrammer
Kommisjonen har foreslått et nytt direktiv med felles regler om patentering av oppfinnelser som gjelder dataprogrammer. Hensikten er å klargjøre i hvilken grad oppfinnelser som gjelder dataprogrammer skal kunne patenteres. Forslaget vil kreve visse endringer i den norske patentloven. Ved annen gangs behandling i Europa-parlamentet sommeren 2005 gikk imidlertid parlamentet mot forslaget fra Kommisjonen og Rådet. Dette medfører trolig at noe direktiv om dette ikke vil bli vedtatt i overskuelig fremtid. (20.06.06)

Handlingsplan om europeisk kontraktsrett
Kommisjonen har gjennomgått europeisk kontraktsrett for å vurdere om forskjeller i nasjonal rett skaper handelshindringer i det indre marked, og il tilfelle hvilke tiltak som kan bidra for å overvinner disse vanskelighetene. Gjennomgåelsen er fulgt opp ved en handlingsplan om en mer enhetlig europeisk avtalerett. Hovedformålet med handlingsplanen er å skape en bred debatt om europeisk kontraktsrett. Sentrale temaer som tas opp er blant annet utarbeidelse av felles grunnprinsipper, terminologi og standardvilkår. EFTA har avgitt uttalelser til begge disse meddelelsene. Senere har Kommisjonen lagt frem en meddelelse som har til formål å redegjøre for det videre arbeidet på dette området. Arbeidet vil følge to spor. For det første tar Kommisjonen sikte på en gjennomgåelse av de ulike sektordirektivene. Formålet med dette er blant annet å avdekke uklarheter og ufullstendigheter i, og motsetninger mellom, de ulike direktivene. For det andre tar Kommisjonen sikte på å utarbeide en felles referanseramme, med felles prinsipper, definisjoner og modellregler. Denne referanserammen vil i første rekke kunne være til hjelp for å forbedre kvaliteten på eksisterende og fremtidig EU-lovgivning. Arbeidet med referanserammen vil i førstehånd skje i et nettverkt av forskere, men Kommisjonen vil underveis trekke medlemsstatene inn i arbeidet, i form av en ekspertgruppe. Norge deltar i denne ekspertgruppen. Arbeidet følges også i kontakt med nordiske land. (20.06.06)

Ansvar for miljøskade
Kommisjonen fremmet 23. januar 2002 et forslag til direktiv om ansvar for miljøskade. Formålet med direktivet er å etablere et rammeverk for å forebygge og gjenopprette skade på miljøet. Direktivet er et viktig ledd i gjennomføringen av prinsippet om at ”forurenser skal betale”. Det kan få stor preventiv effekt. Direktivet har vært på høring i Norge. Det er oppnådd politisk enighet om direktivet. Direktivet vil antakelig gjøre det nødvendig med lovendringer. Dette er nødvendig bl.a. for å sikre adgang til domstolsprøving av offentlige vedtak om ikke å gjennomføre tiltak ved miljøskade. Det kan også bli nødvendig med andre lovendringer. Se også høringsbrev fra Justisdepartementet (20.06.06)

Gjenbruk av offentliginformasjon
Direktivet om gjenbruk av offentlig informasjon ble vedtatt 17. november 2003. Formålet er å oppnå større likhet mellom de nasjonale regler om viderebruk av offentlig informasjon, slik at konkurransen på det indre markedet ikke svekkes. Direktivet vil bli gjennomført i norsk rett i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova). Den nye offentleglova vil ventelig tre i kraft 1. juli 2007 eller 1. januar 2008. Norge deltar ellers i Kommisjonens arbeidsgruppe, som diskuterer gjennomføring av direktivet. For mer informasjon se Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) (20.06.06)

Direktivforslag om kreditt til forbrukere
Kommisjonen la 11. september 2002 frem forslag til et direktiv om forbrukerkreditt. Reglene skal beskytte forbrukere som kjøper varer eller tjenester på avbetaling. Direktivforslaget har vært på høring i Norge. Justisdepartementet har gitt et innspill til Kommisjonen. Et endelig direktiv vil foranledige endringer i kredittkjøpsloven og finansavtaleloven (20.06.06).

Roma-konvensjonen om lovvalg på kontraktsrettens område
Roma-konvensjonen regulerer spørsmålet om hvilket lands regler som gjelder når et kontraktsforhold har tilknytning til flere land, f.eks. ved kjøp over landegrensene. EU-kommisjonen har tatt initiativ til å endre konvensjonen, og sendte ut en grønnbok om dette 14. januar 2003. Det foreslås en rekke endringer, bl.a. i reglene om lovvalg i forbrukerforhold og arbeidsforhold. Kommisjonen foreslår samtidig å gjøre konvensjonen om til en forordning, som dermed blir bindende i medlemslandene. Norge har gitt sitt innspill til Kommisjonen etter at grønnboken ble sendt på høring av Justisdepartementet i juni 2003. (20.10.05)

Handlingsplan om selskapsrett
"The high level Group of Company Experts" ble etablert av Kommisjonen i september 2001. Gruppen har gjennomgått selskapsretten på fellesskapsnivå og kommet med anbefalinger. Gruppen har avgitt rapporten "A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe". Rapporten er fulgt opp av Kommisjonen i handlingsplanen "Modernisation of Company Law and Enhancement Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward" fra mai 2003. Handlingsplanen omhandler blant annet

  • regler om lederlønninger, herunder regnskapsregler
  • oppmykning av en del regler i 2. selskapsrettsdirektiv om selskapers kapital mv.
  • regler om flytting av selskaper over landegrensene
  • målsettingen om en betydelig liberalisering av kapitalreglene for selskaper
  • EU-regler om flere typer selskapsformer, bl.a. kooperativer

Norge deltar i Kommisjonens arbeidsgruppe som diskuterer oppfølgningen av handlingsplanen. (20.06..06)

Regelverk om europeiske samvirkeforetak
En ny forordning om europeiske samvirkeforetak er innlemmet i EØS-avtalen og trer i kraft 18. august 2006. Forordningen skal gjøre det mulig å etablere samvirkeforetak på europeisk nivå. Dette vil åpne for å fusjonere virksomheter over landegrensene, noe som ikke er mulig i dag. En forutsetning for å etablere et europeisk samvirkeforetak, er at foretaket har virksomhet i minst to stater innenfor EØS. (20.06.06)

10. selskapsdirektiv om grenseoverskridende fusjoner

Et 10. selskapsdirektiv om grenseoverskridende fusjoner ble vedtatt 26. oktober 2005 (direktiv 2005/56/EF). Direktivet vil gjøre det mulig å fusjonere selskaper med begrenset ansvar, hjemmehørende i ulike medlemsstater. Direktivet er særlig ment å være et redskap for små og mellomstore bedrifter, som ønsker å fusjonere over landegrensene. Bedriftene ønsker gjerne ikke å etablere seg som europeiske selskap. De vil operere i mer enn én medlemsstat, men ikke i hele Europa. EØS-komiteen har ennå ikke behandlet spørsmålet om å innlemme direktivet i EØS-avtalen (16.06.06).