Et ytringsklima under press?

Akademisk frihet og ytringsfrihet i en brytningstid

Denne delrapporten er første levering fra et analyseoppdrag om akademisk frihet og tillit til forskningsbasert kunnskap i Norge. Oppdraget ble tildelt Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet av Kunnskapsdepartementet 13. september 2021.

Rapporten dekker første del av oppdraget, å gi en kunnskapsbasert analyse av vilkårene for og mulige trusler mot akademisk ytringsfrihet i Norge. Den vil danne en del av kunnskapsgrunnlaget for Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet, ledet av Anine Kierulf, som regjeringen Solberg nedsatte i juli 2021, og som skal levere sin rapport 1. mars 2022.

(Rapporten er blitt oppdatert 7. januar 2022 med noen få rettelser som er gjort nærmere rede for i forordet.)