Etablering av midlertidig mobildekning ved utfall

En vurdering av eksisterende og nye løsninger

Utfall i mobilnettene skjer med ujevne mellomrom, og utfall vil også skje i fremtiden. Etter hvert som mobilnettene er blitt en kritisk infrastruktur med stor betydning for alle samfunnssektorer, er nettenes tilgjengelighet og pålitelighet stadig viktigere. I denne rapporten vurderer Nkom mulighetsrommet for eksisterende og nye teknologiske løsninger, som kan bidra til å reetablere midlertidig mobildekning ved utfall.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga 8. august 2019 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i oppdrag å vurdere nye verktøy for raskere gjenoppretting av mobildekning ved utfall.

Departementet ba derfor Nkom, sammen med det norske fagmiljøet på ekom og beredskap, om å vurdere:

  • Om ny teknologi finnes, eller er under utvikling, som kan bidra til raskere gjenoppretting av mobildekning ved utfall der rettearbeidene er krevende og tar tid, herunder vurdere om bruk av droner kan være et slikt verktøy for å få midlertidig mobildekning raskt på plass
  • Om eksisterende beredskapsløsninger kan videreutvikles for å øke beredskapen, som alternativt utstyr for transmisjon, og funksjonalitet i basestasjoner som kan gi lokal dekning selv ved mangel på transmisjon

Etablering av midlertidig mobildekning ved utfall - En vurdering av eksisterende og nye løsninger (PDF)