Etterberegning av NOx-avgift

Etterberegning av NOx-avgift etter Rt. 2013 s. 1487

I Rt. 2013 s. 1487(Statoil-saken) avgjorde Høyesterett at særavgiftsforskriften ikke gir tilstrekkelig hjemmel for å anse operatørene som avgiftssubjekt for NOx-utslipp fra flyttbare innretninger som driver petroleumsvirksomhet. Det var boreentreprenørene som var rett avgiftssubjekt for den aktuelle perioden.

Staten har etter særavgiftsforskriften § 6-6 første ledd hjemmel til å etterberegne boreentreprenørene for manglende beregnet NOx-avgift for flyttbare rigger som ikke har vært innmeldt i fondet og svart avgift til fondet.

Det er etter departementets syn prinsipielt uheldig dersom det ikke blir oppkrevet avgift for avgiftspliktige utslipp, og en slik unnlatelse vil innebære forskjellsbehandling i forhold til de som har innbetalt avgift for den aktuelle perioden. Unnlatelse av å etterberegne i dette tilfellet hvor det er en avgiftsplikt og avgiftssubjektene er kjente, kan sidestilles med en støtteordning. Departementet mener derfor at staten bør benytte seg av hjemmelen til å etterberegne boreentreprenørene for manglende beregnet NOx-avgift for flyttbare rigger som ikke har vært innmeldt i fondet og svart avgift til fondet.

På grunn av den informasjon avgiftsmyndighetene har formidlet utad om hvem som er subjekt for avgiftsplikten, og som avviker fra Rt. 2013 s. 1487, mener imidlertid departementet at det kan være grunnlag for å redusere etterbergningskravet til hva de avgiftspliktige kunne betalt dersom riggene hadde vært innmeldt i NOx-fondet. Den avgiftspliktige vil da ikke bli stilt dårligere enn det som hadde vært tilfellet dersom informasjon fra kompetent myndighet ikke hadde blitt gitt.

Flere av boreentreprenørene har i kontrakter med operatørene bestemmelser som regulerer at avgifter som påløper i tilknytning til den flyttbare riggen kan veltes over på og dermed betales av operatøren. For disse vil etterberegningskravet ikke ha noen økonomisk effekt fordi avgiftsbelastningen vil havne hos operatøren.

Adgangen til å treffe vedtak om etterberegning har i utgangspunktet ingen begrensning i tid. Departementet mener likevel det ikke bør treffes vedtak om etterberegning i disse tilfeller ut over en periode som tilsvarer perioden det er tilbakebetalt avgift til boreoperatørene.

Vi ber om at den forvaltningsmessige behandlingen av etterberegningskravene igangsettes.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes  e.f.
fagdirektør

                                                                 Eva Gjerlaug
                                                                 rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer