EU-EØS. Energi. Anmodning om synspunkter på EU Kommisjonens forslag om en strategisk energiteknologi-plan

EU-Kommisjonen publiserte den 22. november 2007 en meddelelse om en strategisk energiteknologi-plan (SET-planen) for forskning og utvikling av lavkarbonteknologi. SET-planens overordnede mål er å stimulere til økte investeringer innen lavkarbonteknologi.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2008

Vår ref.: 08/00548

EU-EØS. Energi. Anmodning om synspunkter på EU Kommisjonens forslag om en strategisk energiteknologi-plan

EU-Kommisjonen publiserte den 22. november 2007 en meddelelse om en strategisk energiteknologi-plan (SET-planen) for forskning og utvikling av lavkarbonteknologi. SET-planens overordnede mål er å stimulere til økte investeringer innen lavkarbonteknologi. Forslaget består av følgende hovedelementer:

 1. Opprettelsen av en EU-Steering Group on Strategic Energy Technologies, der medlemsland og Kommisjonen kan planlegge fellestiltak og koordinere programmer og policy. 
 2. Opprettelsen av europeiske industriinitiativ innen utvalgte energiområder. Foreslåtte områder er vind, sol, bioenergi, CCS, el-nett/infrastruktur og kjernekraft. Industriinitiativene skal styrke FoU og innovasjon gjennom å samle aktører og ressurser til en mer konsentrert satsing innen de utvalgte områdene. 
 3. Opprettelsen av en europeisk energiforskningsallianse, som skal styrke samarbeidet mellom europeiske FoU-institusjoner. Alliansen vil kunne dekke både teknologisk og ikke-teknologisk forskning. 
 4. Å planlegge utviklingen av et europeisk energiinfrastrukturnettverk/system som er mer bærekraftig og integrert enn i dag.
 5. Opprettelsen av en europeisk energiteknologidatabase der status og barrierer med hensyn til ulike teknologier kontinuerlig oppdateres.

Kommisjonen planlegger å legge fram en Communication on financing low carbon technologies ved slutten av 2008. Dette dokumentet vil omhandle finansieringskilder- og behov.

Forslaget er nå sendt til EUs Råd og Parlament for gjennomgang med henblikk på politiske konklusjoner.  SET-planen vurderes av Kommisjonen som EØS-relevant, og Norge vurderer derfor de skisserte tiltakene som åpne for norske myndigheter og aktører.

Forslaget ligger på DG TRENS hjemmesider:

http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm

http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/doc/com_2007/com_2007_0723_en.pdf

Det er viktig for Olje- og energidepartementet å ha en god dialog med berørte aktører om forslaget. Departementet ber derfor om skriftlig innspill og kommentarer til SET-planen innen 19. februar 2008. Innspillet sendes elektronisk til mak@oed.dep.no.

 • Barne- og familiedepartementet; Postboks 8036 Dep; 0030 Oslo
 • Justisdepartementet; Postboks 8005 Dep; 0030 Oslo
 • Miljøverndepartementet; Postboks 8013 Dep; 0030 Oslo
 • Samferdselsdepartementet; Postboks 8010 Dep; 0030 Oslo
 • Utenriksdepartementet; Postboks 8114 Dep; 0032 Oslo
 • Energibedriftenes landsforening; Postboks 7184 Majorstuen; 0307 Oslo
 • Enova SF; 7030 Trondheim
 • Forbrukerombudet; Postboks 4597 Nydalen; 0404 Oslo
 • Forbrukerrådet; Postboks 4594 Nydalen; 0404 Oslo
 • Forum for Strategisk Nettutvikling; Postboks 188; 8551 Lødingen
 • Framtiden i våre hender; Fredensborgv. 24 G; 0177 Oslo
 • Høgskolen i Bodø; 8049 Bodø
 • Høgskolen i Oslo; Vibeke Helen Moe; Postboks 4 St. Olavs plass; 0130 Oslo
 • Industri Energi; Youngsgt. 11; 0181 Oslo
 • Institutt for energiteknikk; Bjørg Andresen; Postboks 40; 2027 Kjeller
 • IRIS; Øystein Bø; Postboks 8046; 4068 Stavanger
 • Kommunenes Sentralforbund; Postboks 1378 Vika; 0114 Oslo
 • Landsorganisasjonen i Norge; Youngs gate 11; 0181 Oslo
 • Landssamanslutninga av vasskraftkommunar; Postboks 471 Sentrum; 0105 Oslo
 • Miljøstiftelsen Bellona; Postboks 2141 Grunerløkka; 0505 Oslo
 • Nordpool; Postboks 373; 1326 Lysaker
 • Norges Forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
 • Norges Miljøvernforbund; Skuteviksbodene 24; 5035 Bergen
 • Norges Naturvernforbund; Postboks 342 Sentrum; 0101 Oslo
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; Nina Sindre; 7491 Trondheim
 • Norges vassdrags- og energidirektorat; Postboks 5091 Majorstuen; 0301 Oslo
 • Norsk Hydro ASA; 0240 Oslo
 • Norsk Industri; Postboks 7072 Majorstuen; 0306 Oslo
 • Norsk Petroleumsinstitutt; Postboks 7190 Majorstuen; 0307 Oslo
 • Næringslivets Hovedorganisasjon; Postboks 5250 Majorstuen; 0303 Oslo
 • Oljedirektoratet; Odd Magne Mathiassen; Postboks 600 Sentrum; 4003 Stavanger
 • Oljeindustriens Landsforening; Postboks 8065 Postterminalen; 4068 Stavanger
 • Samarbeidsrådet for Naturvernsaker - SRN; Postboks 7 Sentrum; 0101 Oslo
 • SINTEF Energiforskning; Birger Stene; Sem Sælands vei 11; 7465 Trondheim
 • Statkraft SF; Sverre Gotaas; Postboks 200 Lilleaker; 0216 Oslo
 • Statnett SF; Postboks 5192 Majorstuen, 0302 Oslo
 • StatoilHydro; Morten Loktu; Arkitekt Ebbels vei 10; 7053 Trondheim
 • REC ASA; Erik Sauar; Postboks 594; 1302 Sandvika
 • Universitetet i Agder; Serviceboks 422; 4604 Kristiansand
 • Universitetet i Bergen; Postboks 7800, 5020 Bergen
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap; Carina Hundhammer; Postboks 5003, 1432 ÅS
 • Universitetet i Oslo; Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet; Fakultetsadministrasjonen; Postboks 1032 Blindern; 0315 OSLO
 • Universitetet i Oslo; Nordisk Institutt for Sjørett; v/Ulf Hammer; Postboks 6706 St. Olavs plass; 0130 Oslo
 • Universitetet i Stavanger; Helge Ole Bergesen; 4036 Stavanger

Til toppen