Evaluering av Arbeidstilsynet

Rapport fra Agenda Kaupang og Proba analyse 06102015

For å få en mer effektiv utnyttelse av knappe tilsynsressurser ble det i 2004–2006 gjennomført en omfattende omstilling i Arbeidstilsynet.

Omstillingen innebar bl.a. en ny organisering med etablering av færre og større regioner og en styrking av det operative utadrettede arbeidet gjennom overføring av ressurser fra direktoratet og ut til regionene.

Formålet med evalueringsprosjektet i 2015 har vært en gjennomgang og vurdering av hvordan departementets beslutning om Arbeidstilsynets strategi og organisasjon er fulgt opp, og om Arbeidstilsynets organisering og drift i dag bidrar til god kompetanse, kvalitet, enhetlighet og effektiv ressursutnyttelse.

Rapporten

Les rapporten her (PDF)

Oppdragstaker

Audun Korsvold ved Agenda Kaupang.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.