Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendefangst

Rapport fra NOFIMA - av Øystein Hermansen, John R. Isaksen & Bent Dreyer

Denne rapporten viser resultatene av evalueringen av to ulike insentivordninger i torskefisket: Fersk-fiskordningen og levendefangstbonus. Begge ordningene benytter ulike kvotemessige stimuli for å endre næringsaktørenes fangstadferd.