Evaluering av Plansatsing mot store byer

Rapporten gir en grundig gjennomgang av programmet fra det ble opprettet, analyser knyttet til utformingen og forvaltningen av programmet, og effekter og måloppnåelse.

Uni Research Rokkansenteret fikk i oktober 2016 oppdraget med å evaluere de fire første årene av programmet Plansatsing mot store byer.

Evaluator har tatt utgangspunkt i programmets opprinnelige målsetting om "å styrke kompetanse og kapasitet til sentrale aktører i deres arbeid med å oppnå helhetlig og samordnet byutvikling. Herunder er det viktig å bidra til mer samarbeid på tvers av sektor- og kommunegrensene." Deres  samlede inntrykk er at programmet har bidratt i riktig retning når det gjelder å heve kompetansen og øke kapasiteten til å drive helhetlig og samordnet byutvikling. Det har det gjort hovedsakelig ved å få i gang ny aktivitet som har disse elementene i seg.

Planlegging er langsiktig, det er mange aktører som skal involveres, og gode planprosesser krever utstrakt samarbeid. Informantene i storbyene, fylkeskommunene og fylkesmennene opplever forståelse i departementet for at planlegging tar tid, og at det må tas høyde for å håndtere det uplanlagte. Programmet har likevel et ubrukt potensiale i å få til synergieffekter på tvers av forvaltningsnivå, sektor- og kommunegrenser.

Last ned: BÆREKRAFTIG OG KOMPAKT BYUTVIKLING - Evalueringen av «Plansatsing mot store byer» (pdf)