Evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

NIFU STEP og Technopolis har gjennomført en evaluering av SIU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringen er nå sendt på høring. Høringsfrist er 10.01.2011.

Evalueringen av SIU ble igangsatt for å få en analyse av SIUs utvikling og resultater siden omdannelsen til forvaltningsorgan i 2004. Videre skal evalueringen gi råd om videre utvikling av SIU. Evalueringen viser at SIU har gått gjennom en stor utvikling de siste årene: Det har vært en stor vekst både i porteføljen og i antall ansatte, arbeidsformene er endret, og SIUs rolle er en helt annen, sammenlignet med før omdannelsen til forvaltningsorgan. Det framgår av rapporten at SIU har klart denne utviklingen bra. Samtidig gir evalueringen tilrådinger om hvordan SIU kan bli enda bedre og gi enda større verdi for internasjonaliseringsarbeidet i norsk utdanning.

Departementets vurdering

Evalueringen viser at SIU har en viktig rolle i arbeidet med internasjonalisering av norsk utdanning, og departementet ønsker å videreutvikle denne rollen.

Evalueringen viser at SIU i all hovedsak lykkes med sine kjerneoppgaver. SIUs portefølje er imidlertid kompleks, og det er viktig å finne en hensiktsmessig balanse mellom de ulike oppgavene i videreutviklingen av SIU.

Mange av tilrådingene i evalueringsrapporten gjelder endringer som SIU kan gjøre internt for å øke kvalitet og effektivitet i arbeidet. Videre peker evalueringen på behovet for å styrke samhandlingen mellom Kunnskapsdepartementet og SIU. Departementet og SIU vil ha en felles prosess for oppfølging av disse tilrådingene.

Kunnskapsdepartementet er opptatt av at SIU videreutvikles til å bli en enda bedre støttespiller i arbeidet med internasjonalisering av utdanning. Derfor er det viktig å få innspill fra SIUs oppdragsgivere, samarbeidspartnere og brukere om hvordan SIU bør utvikles videre.

Lenke til høringen av evalueringsrapporten