Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

Det er gjennomført en evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). NIFU STEP og Technopolis Group har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Departementet inviterer med dette til høring av evalueringsrapporten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2011

Det er gjennomført en evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). NIFU STEP og Technopolis Group har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Departementet inviterer med dette til høring av evalueringsrapporten.
(15.11.2010)

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) – rapport utarbeidet av NIFU STEP og Technopolis Group på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.
 

Vår ref.: 201005682

Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

Det er gjennomført en evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). NIFU STEP og Technopolis Group har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Departementet inviterer med dette til høring av evalueringsrapporten.
 

1. BAKGRUNN

SIU ble omdannet fra et kontor under Universitets- og høgskolerådet (UHR) til et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet fra 1. januar 2004.

SIU har følgende hovedoppgaver etter vedtektene:
• programforvaltning,
• profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet,
• informasjon og kommunikasjon,
• kompetanseoppbygging for å fremme internasjonalt samarbeid i universitets- og høyskolesektoren, og
• utredning og rådgivning for Kunnskapsdepartementet og andre organer og oppdragsgivere.

I tillegg til å ha oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har senteret oppdrag fra diverse andre oppdragsgivere, som EU, Nordisk ministerråd, Utenriksdepartementet, Norad, m.fl. Hoveddelen av senterets portefølje er knyttet til internasjonalisering av høyere utdanning, men fra 2010 er SIUs mandat utvidet til også å være et service- og kompetansesenter for skoler og skolemyndigheter. Formålet er å sikre økt bruk av programmer i regi av EU og andre aktører.

Formålet med evalueringen av SIU har vært å se på utviklingen av SIU fra omdannelsen til forvaltningsorgan, og å få råd om hvordan senteret kan utvikles videre.

2. DEPARTEMENTETS VURDERINGER

Evalueringen viser at SIU har en viktig rolle i arbeidet med internasjonalisering av norsk utdanning, og departementet ønsker å videreutvikle denne rollen.

Evalueringen viser at SIU i all hovedsak lykkes med sine kjerneoppgaver. SIUs portefølje er imidlertid kompleks, og det er viktig å finne en hensiktsmessig balanse mellom de ulike oppgavene i videreutviklingen av SIU.

Mange av tilrådingene i evalueringsrapporten gjelder endringer som SIU kan gjøre internt for å øke kvalitet og effektivitet i arbeidet. Videre peker evalueringen på behovet for å styrke samhandlingen mellom Kunnskapsdepartementet og SIU. Departementet og SIU vil ha en felles prosess for oppfølging av disse tilrådingene.

Kunnskapsdepartementet er opptatt av at SIU videreutvikles til å bli en enda bedre støttespiller i arbeidet med internasjonalisering av utdanning. Derfor er det viktig å få innspill fra SIUs oppdragsgivere, samarbeidspartnere og brukere om hvordan SIU bør utvikles videre.
 

3. HØRINGEN

Evalueringen trekker fram en del forhold som departementet ønsker konkrete innspill til i høringen:

1. SIUs styringsmodell

Ifølge evalueringen er SIUs styringsmodell kompleks: Senteret er underlagt Kunnskapsdepartementet, men har et eget styre. I tillegg er det programstyrer og programkomiteer tilknyttet en del av programmene som SIU administrerer.

Departementet ønsker å videreføre ordningen med styre for SIU, men mener styresammensetningen bør vurderes, blant annet sett i lys av SIUs utvidete mandat på grunnopplæringens område. Videre bør styrets og styrerepresentantenes rolle vurderes, i tråd med tilrådingene i evalueringen.

Evalueringen tilrår dessuten en forenkling i programstyre- og programkomitéstrukturen.

Det bes om høringsinstansenes vurderinger av disse spørsmålene.

2. SIUs rolle i arbeidet med internasjonalisering av høyere utdanning

Evalueringen viser at universiteter og høyskoler er svært fornøyd med SIUs rolle som programadministrator. Samtidig anføres det i evalueringen at SIU har fjernet seg fra universitetene etter omdannelsen til forvaltningsorgan, at universiteter og høyskoler opplever at SIUs rolle er utydelig, og at det er behov for et bedre samspill mellom institusjonene og SIU.

Departementet er opptatt av at SIUs arbeid skal gi merverdi for institusjonenes arbeid med internasjonalisering av høyere utdanning og ber om høringsinstansenes råd om hvordan SIUs rolle og arbeidsform kan videreutvikles for i større grad å oppnå dette, for eksempel: Hva slags rolle bør SIU ha overfor høyere utdanningsinstitusjoner? Hva ønsker universitetene og høyskolene at SIU skal bidra med? Er det noe SIU gjør i dag som de bør gjøre mer eller mindre av? Er det noe institusjonene gjør selv i dag, som SIU heller bør gjøre?

Det bes videre om innspill om hvordan samhandlingen mellom SIU, Kunnskapsdepartementet, institusjonene og andre kan styrkes.

3. SIUs rolle i arbeidet med internasjonalisering av grunnopplæringen

Fra 1. januar 2010 har SIU fått nye oppgaver knyttet til å være et service- og kompetansesenter for skoler og skolemyndigheter, blant annet for å bedre deltakelsen i tilgjengelige programmer på grunnopplæringsområdet. Denne rollen er fortsatt under utvikling, og evalueringsrapporten fremmer noen forslag om hvordan rollen bør fylles.

Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av evalueringsrapportens forslag og imøteser også andre forslag som kan bidra til at SIUs rolle gir merverdi i arbeidet med internasjonalisering i skolesektoren.

4. SIU som nasjonalt programkontor for høyere utdanningssamarbeid

Da SIU ble etablert som forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, hadde dette blant annet som formål å samordne tiltak på nasjonalt nivå, inkludert forvaltning av programmer som støtter opp om internasjonalt høyere utdanningssamarbeid. SIU er således Norges nasjonale programkontor for internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning. Etter Kunnskapsdepartementets vurdering bør SIU fortsatt ha denne rollen, noe som støttes av evalueringen.

Dette innebærer at departementet fortsatt vil ha som utgangspunkt at ansvar for nye programmer for internasjonalt høyere utdanningssamarbeid bør legges til SIU, med mindre det er særlige grunner til å vurdere en annen organisering.

For at SIU skal ha denne rollen er det imidlertid viktig at oppdragsgivere opplever at SIU kan ivareta initiativene kostnadseffektivt og med høy kvalitet, service og profesjonalitet. Fra Kunnskapsdepartementets side er det viktig at SIU har tilfredsstillende rammebetingelser for eksterne oppdrag.

Det bes om høringsinstansenes innspill om hvordan SIUs rolle som nasjonalt programkontor for høyere utdanningssamarbeid kan videreutvikles i tråd med disse ambisjonene.

5. SIUs rådgivnings-, utrednings- og servicefunksjon

Evalueringen slår fast at SIUs rolle som kompetansesenter for Kunnskapsdepartementet, andre organer og oppdragsgivere må klargjøres.

Kunnskapsdepartementet er opptatt av å videreutvikle denne siden av SIUs mandat og ønsker innspill fra høringsinstansene om hva de ønsker at SIU skal kunne bidra med i form av utredninger, analyser og annen rådgivning. 

6. SIUs arbeid med å profilere Norge som studie- og forskningsland i utlandet

I vedtektene er SIU gitt ansvar for å profilere Norge som studie- og forskningsland i utlandet. Evalueringen viser at denne oppgaven bør defineres nærmere: Universiteter og høyskoler arbeider også for å rekruttere studenter og forskere til Norge, og også Norges forskningsråd arbeider med å gjøre norsk forskning kjent i utlandet.

Etter departementets vurdering er det behov for å klargjøre ansvar og grenseflater i dette arbeidet, og det bes om høringsinstansenes innspill til dette.

7. SIUs samarbeid med andre aktører

SIU er en institusjon med mange samarbeidspartnere, brukere og oppdragsgivere. Det er viktig at SIU har gode samarbeidsrelasjoner med alle disse, for å sikre at SIUs tjenester har høy kvalitet og møter de behovene som eksisterer. Evalueringen anfører at det er behov for å styrke samhandlingen mellom SIU og omverdenen, men peker også på at det også kan være hensiktsmessig å etablere større arenaer for dialog, for eksempel nasjonale seminarer og alternative dialogfora, som for eksempel ekspertgrupper.

Det bes om høringsinstansenes vurderinger av evalueringens forslag. Det bes videre om konkrete forslag om hva slags samhandlings- og dialogfora som synes hensiktsmessige.

4. HØRINGSFRIST

Vi ber om at høringsinnspillene er strukturert etter den tematiske inndelingen ovenfor. Vi ønsker også å understreke at høringen gjelder SIU og SIUs mandat og arbeid, og ikke innholdet og innretningen av programmer som forvaltes av SIU.

Høringsfrist er 10. januar 2011.

Evalueringsrapporten er tilgjengelig under denne lenken: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/evaluering-av-senter-for-internasjonalis.html?id=620648


Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Ragnhild Skålid
seniorrådgiver

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning
Alle universiteter og høyskoler
Utdanningsdirektoratet 
Norges forskningsråd
NOKUT
Nordisk Ministerråd
Norad 
Utenriksdepartementet
VOX
Fagskolerådet v/VOX
ANSA 
Norsk studentorganisasjon 
Elevorganisasjonen
Universitets- og høgskolerådet
Nettverket for private høgskoler 
Kommunenes Sentralforbund
Karmøy pedagogiske kontor
Statens lånekasse for utdanning
Utdanningsforbundet
Fylkesmannsembetene
Fylkeskommunene
International students union
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Voksenopplæringsforbundet
Akademikerne
Forskerforbundet
Innovasjon Norge
Direktoratet for forvaltning og IKT

Til toppen