Evaluering av intensivopplæringen i Ny GIV

Konklusjonene er hentet fra tre av fire rapporter som evaluerer ulike sider ved intensivopplæringen i Ny GIV. De tre første rapportene offentliggjøres i dag. Den fjerde kommer i 2013. Det er forskningsmiljøer fra NIFU, SSB, Nordlandsforskning og Uni Rokkan som har gjort evalueringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Ny GIV er regjeringens satsing for å få flere til å fullføre videregående skole. Ett av de mest omfattende tiltakene er intensivopplæring i lesing, skriving og regning for elevene med svakest faglig nivå på tiende trinn. Dette tilbys nå i alle kommuner.

 

SSB - effekevaluering, foreløpige resultater- presentasjon

Evalueringsrapportene som offentliggjøres her viser at åtte av ti skoleledere synes at tiltakene fungerte svært godt på deres skole. Ni av ti lærere som deltok på kompetanseheving i regi av Ny GIV var fornøyde. Tre av fire elever som har deltatt synes det de lærer er interessant og nyttig. Elevene opplever at lærerne har større tro på dem og at det blir stilt høyere krav til dem enn i den ordinære undervisningen.

Konklusjonene er hentet fra tre av fire rapporter som evaluerer ulike sider ved intensivopplæringen i Ny GIV. De tre første rapportene offentliggjøres her. Den fjerde kommer i 2013. Det er forskningsmiljøer fra NIFU, SSB, Nordlandsforskning og Uni Rokkan som har gjort evalueringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Pressemelding: Ny GIV - Løfter de faglig svakeste elevene mest

 

(Foto: Samfoto)