Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av SI-forskriften

Forskrift om endring av SI-forskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 7. januar 2014 med hjemmel i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 1.

I forskrift 1. juni 2013 nr. 565 til SI-loven (SI-forskriften) gjøres følgende endringer:

                                               I

§ 1 første ledd bokstav g skal lyde:

g) følgende overtredelsesgebyr med hjemmel i:
- lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer,
- el-tilsynsloven,
- lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.,
- lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring,
- energiloven,
- kringkastingsloven,
- personopplysningsloven,
- vannressursloven,
- yrkestransportlova § 40a,
- valgloven,  
- arbeidsmiljøloven,
- skipssikkerhetsloven,
- verdipapirhandelloven,
- havressurslova,
- markedsføringsloven,
- mineralloven,
- havenergilova,
- lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater § 26,

§ 1 første ledd bokstav h skal lyde:

h) følgende gebyrer og avgifter mv. med hjemmel i:
- avgift med hjemmel i el-tilsynsloven,
- finanstilsynsavgift ilagt av Finanstilsynet med hjemmel i finanstilsynsloven,
- årsavgift og tilleggsavgift med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1,
- gebyr og tilleggsavgift etter vegtrafikkloven,
- avgift med hjemmel i lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 43,
- dokumentavgift og tilleggsavgift med hjemmel i dokumentavgiftsloven,
- rettsgebyr med hjemmel i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 3, 
- tinglysningsgebyr med hjemmel i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 21,
- gebyr for grunnbokutskrifter med hjemmel i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 23,
- gebyr med hjemmel i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram,
- gebyr med hjemmel i lov om norsk internasjonalt skipsregister,
- inkassobevillingsgebyr med hjemmel i inkassoloven,
- skjenkebevillingsgebyr med hjemmel i alkoholloven,
- kringkastingsavgift og tilleggsavgift med hjemmel i kringkastingsloven,
- gebyr med hjemmel i sjøloven §§ 11 og 198,
- gebyr med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 26 a,
- forsinkelsesgebyr med hjemmel i regnskapsloven, 
- gebyr etter stiftelsesloven § 7,
- avgift og gebyr med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 28,
- gebyr for innregistrering, anmerkning, etterregistrering og utskrift av borettsandeler med hjemmel i burettslagslova, 
- byggesaksgebyr med hjemmel i arbeidsmiljøloven,
- gebyr med hjemmel i skipssikkerhetsloven,
- prospektgebyr med hjemmel i verdipapirhandelloven § 7-11 første ledd,

§ 3 skal lyde:

§ 3. Renter ved forsinket betaling
Det skal ikke løpe rente etter lov om Statens innkrevingssentral § 7 første og annet ledd for følgende krav dersom ikke annet er bestemt i avtale med oppdragsgiver:

- bot ilagt i en offentlig straffesak,
- inndragning ilagt i en offentlig straffesak,
- tvangsmulkt med hjemmel i skipssikkerhetsloven,
- tvangsmulkt ilagt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i produktkontrolloven,
- tvangsmulkt med hjemmel i arbeidsmiljøloven,
- byggesaksgebyr med hjemmel i arbeidsmiljøloven,
- overtredelsesgebyr med hjemmel i arbeidsmiljøloven,
- forsinkelsesgebyr med hjemmel i regnskapsloven,
- tilbakebetalingskrav for utbetalt bostøtte med hjemmel i bustøttelova.

§ 4 skal lyde:

§ 4. Betalingslempning
Statens innkrevingssentral myndighet til å nedsette krav etter lov om Statens innkrevingssentral § 8 første og annet ledd gjelder ikke:

- byggesaksgebyr etter arbeidsmiljøloven,
- overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven,
- tvangsmulkt etter arbeidsmiljøloven,
- regressvedtak og krav på tilbakebetaling etter voldsoffererstatningsloven.

                                             II

Endringene trer i kraft straks.

 

Til toppen