Forsvarsdepartementets redegjørelse i forbindelse med anslaget mot Hotell Serena i Kabul 14. januar 2008

 

Redegjørelsen belyser Forsvarsdepartementets og Forsvarets involvering i forberedelser og gjennomføring av utenriksministerens besøk til Afghanistan 14-17. januar 2008.

 

Forberedelser forut for besøket

Etterretningstjenestens rolle:

Før utenriksministerens besøk sendte PST en anmodning til E-tjenesten om en trusselvurdering for Afghanistan og Islamabad (Pakistan). Henvendelsen ble besvart 4. januar 2008. E-tjenestens vurdering inngår i grunnlaget for PST’s utarbeidelse av anbefalte beskyttelsestiltak. Dette er vanlig prosedyre.

 

E-tjenesten får mange meldinger om trusler om angrep på mål i Kabul med høy tilstedeværelse av vestlige representasjoner og offisielle institusjoner. Påliteligheten av disse meldingene er svært varierende, og bare unntaksvis er truslene fulgt av faktiske anslag. De jevnlige truslene har likevel ført til at trusselnivået i Kabul i en lang periode har vært vurdert som høyt av E-tjenesten, noe som også har fremkommet av de trusselvurderingene som rutinemessig utarbeides.

 

Alle meldinger som kommer inn og som har relevans for en pågående reise oversendes PST med eventuelle kommentarer og vurderinger. Umiddelbart før delegasjonens ankomst fikk E-tjenesten tilgang til en melding som varslet et mulig angrep av en selvmordsbomber i nærheten av hotell Serena/innenriksdepartementet. Politieskorten (forpartiet) ble orientert av ambassaden om meldingen om morgenen 14. januar.

 

Militærrådgiverens (Milråd) rolle:

I hovedsak består Milråds rolle i formidling av kommunikasjon mellom ambassaden, PST og Forsvaret.  Dette innebærer blant annet:

 • Kontakt med PST før ankomst Afghanistan.  
 • Ankomstmottak og innledende brief for PST og sjef nasjonalt støtteelement (NSE) på Kabul Internasjonale Flyplass (KAIA).
 • Organisering og deltagelse ved PSTs rekognosering og møter med afghanske myndigheter, sikkerhetsansvarlig på hotellet og den norske etterretningscelle (NIC).
 • Innmelding av PSTs støttebehov fra Forsvaret til sjef NSE. 
 • Brief om sikkerhet for besøket for de som var ankommet søndag 13. januar. 

 

Oppgaver Milråd ikke har vært involvert i:

 • Journalistenes del av besøket, inkludert transportplanlegging.
 • Planleggingen av programmet for besøket annet enn logistisk støtte.
 • Forbindelse med UD annet enn tilstedeværelse på telefonkonferanser.

Milråds første kontakt med PST i fm dette besøket var den 2. januar. Etter dette var det fortløpende kontakt og PSTs støttebehov fra Forsvaret ble formidlet videre til sjef NSE. Fredag den 11 januar. ble det avholdt et møte hvor PST fikk generell informasjon ang situasjonen og programmet for besøket. Lørdag 12. januar ble brukt til rekognosering i Kabul samt møter med sikkerhetsansvarlig i afghansk UD, sikkerhetsansvarlig ved presidentens kontor og sikkerhetsansvarlig på hotell Serena. Søndag 13. januar ble brukt til møte med NIC ved ISAF HQ samt til å kjøre gjennom planlagt rute for tirsdag den 15. januar. Mandag 14. januar ble PST hentet på KAIA og kjørt til hotellet.

 

Forsvarets rolle:

Samarbeidet mellom den norske ambassaden i Kabul og det norske styrkebidraget til ISAF er og har vært meget godt så lenge Norge har hatt styrker i Afghanistan. Båndene ble ytterligere forsterket da det ble opprettet en militær rådgiverstilling ved ambassaden i 2007. De norske styrkene har støttet ambassaden ved flere besøk med både personell og kjøretøy i forbindelse med transport og sikringsoppdrag. Tilsvarende har ambassaden støttet med tilrettelegging ved besøk til ambassaden samt lån av kjøretøy. PSTs støttebehov under dette besøket var en sikringsstyrke, inkludert sanitet, under transport og ressurser til støtte ved evakuering. Disse behovene ble drøftet mellom representanten fra PST, Milråd og NCC. På denne bakgrunn besluttet nasjonal kontingentsjef (NCC) å transportere en SISU fra Masar e-Sharif samt forsterke NSE på KAIA med personell. Dette kjøretøyet var ikke innredet som ambulanse, men har kapasitet til å frakte en bårepasient i tillegg til et antall sitteplasser.

 

I forbindelse med utenriksminister Støres besøk er følgende forespørsler mottatt, og forberedelser gjort fra Forsvarets side (da besøket til Meymaneh ikke ble gjennomført, er forberedelser gjort der ikke tatt med i denne redegjørelsen):

 • 17. desember 2007 ble NSE kontaktet uformelt første gang av ambassaden i Kabul. Forespørselen gjaldt da kun tilrettelegging av et dagsbesøk med overnatting til PRT Meymaneh, herunder bruk av Forsvarets innleide Fokker-50 til transport.

 

 • 8. januar 2008 mottok NSE en ny forespørsel fra ambassaden i Kabul om ytterligere støtte under besøket i Kabul. Denne inkluderte.

o       lån av stridsvester og hjelmer

o       støtte til prøveskyting av våpen

o       støtte til rekognosering

o       mottak av personell som ankommer KAIA på ulike fly

o       sikringsbil med medisinsk kapasitet i forbindelse med diverse transport i Kabul.

 • 9. januar 2008 fikk Militærpolitiet (MP) ved NCC melding fra stabssjefen om denne anmodningen om støtte. MP fikk i oppgave å planlegge og å lede Forsvarets støtte ved besøket. Ordre for oppdraget ble utarbeidet samme dag og ble underskrevet av NCC.

 

 • 12. januar 2008 ble det gjennomført koordineringsmøte mellom MP, Milråd og forpatruljen til PST. Det ble her avtalt at Forsvaret skulle stille med sikringsbil under transport i Kabul. Sikringen skulle følge bak VIP-kortesjen og sikkerhetsstyrken som var satt opp i regi av afghanske myndigheter, og skulle fungere som støtte ved eventuelle anslag mot VIP-kjøretøyet. I tillegg skulle kjøretøyet oppholde seg i nærheten av de ulike stedene som skulle besøkes 15.januar når VIP var inne. Mulighet for umiddelbar støtte fra andre ISAF enheter ble diskutert, og PST og NCC/MP ble enige om i tillegg å ha et pansret personellkjøretøy (SISU) tilgjengelig ved NSE. Dette kjøretøyet ankom Kabul fra Mazar e-Sharif 14. januar sammen med ekstra personell.

 

 • 13. januar 2008 gjennomførte MP rekognosering i Kabul sammen med PST og ambassaden i Kabul på de ulike stedene som skulle besøkes. Det ble ikke gjennomført rekognosering på Serena hotell eller presidentpalasset av Forsvaret, da personellet fra PST hadde gjennomført dette tidligere samme uke. Samme kveld ble det gjennomført en orientering for ambassaden, PST og MP om sikkerhetssituasjonen i Kabul av National Intelligence Cell (NIC) ved ISAF HQ. Orienteringen inneholdt i hovedsak siste perioders hendelser i byen samt trender. Kartreferanser på ulike stedene som skulle besøkes ble utvekslet med NIC.

 

 • Forsvaret er utover dette ikke blitt anmodet om mer støtte i forbindelse med Utenriksministerens besøk.

 

Angående deltagelse fra FD under besøket.

 

Den 9. januar ble det informert om at det ikke var planlagt med deltagelse fra FD under UMINs besøk ved de norske styrkene i Afghanistan og at dette skulle tas opp med UD. Etter kontakt med UD ble det avklart at FD skulle delta under besøket ved de norske styrkene.

 

Gjennomføring av besøket

Milråd ble sent på kvelden søndag den 13. informert om en spesifikk trusselmelding som nevnte to objekter hvorav det ene var hotell ”Serena”. Trusselmeldingen ble gitt til PST.

 

14. januar 2008 ble det første sikringsoppdraget gjennomført i forbindelse med transport fra KAIA til Serena hotell ca. klokken 15:00. 15 minutter etter ankomst på hotellet ble personellet kontaktet av PST. De avtalte oppmøte på hotellet neste dag og sikringspersonellet ble deretter dimittert av PST. Kjøretøyet returnerte til KAIA.

 

Hovedpunkter i hendelsesforløpet den 14. januar 2008 er som følger:

18:15  Anslaget på Serena hotell starter.

18:30  Milråd var ved KAIA da han ble varslet om anslaget og han etablerte seg
           deretter ved NIC i ISAF hovedkvarteret sammen med den norske NCC.
           Her formidlet han informasjon mellom ambassaden, NSE og personell ved
           hotell Serena.

18:45  Operasjonsrommet i NSE blir informert om anslaget i form av melding fra
           PST personell om at det hadde eksplodert en bombe ved Serena hotell.
           En nordmann skal være skadet. MP melder tilbake at de skal komme så
           raskt som mulig.

18:59  SISU og hjelpekjøretøy med lege kjører mot Serena hotell.

19:11  SISU og helpekjøretøy ankommer Serena hotell. Kjøretøyene kommer først
           etter flere minutter frem til selve hotellet etter å ha vært stoppet i en
           veisperring utenfor. En skadet nordmann ble lokalisert og overført til SISU.
           Informasjon fra PST om ytterligere en skadet nordmann ble mottatt. Det var
           uklart om skadeomfanget på denne personen, og om han befant seg utenfor
           hotellet, innenfor hotellområdet eller på gaten utenfor hotellet.
           Da tilstanden til pasienten i SISUen ble vurdert til kritisk valgte lederen for     
           evakueringslaget å returnere til KAIA. Dette ble meddelt PST personellet.

19:31  SISU med pasient 1 forlater Serena hotell.

19:40  Pasient 1 ankommer det tsjekkiske ”Rolle 2” sykehuset på KAIA, og SISU
           returnerer til Serena hotell

19:51  SISU ankommer Serena hotell. Der fant man raskt den andre skadde
           nordmannen som ble behandlet av amerikansk personell (nasjonalitet ikke
           bekreftet). Han ble overført SISU.

20:00  SISU med pasient 2 forlater Serena hotell.

20:08  Pasient 2 ankommer det tsjekkiske ”Rolle 2” sykehuset på KAIA.20:46  SISU ankommer ISAF HQ for å stå i beredskap til eventuell evakuering

21:05  SISU ankommer Serena hotell og klargjør evakuering sammen med PST
           personell

22:40  VIP, delegasjonsmedlemmer og presse evakueres i SISU samt amerikanske
           kjøretøy til KAIA.

22:50  Forsvarets får melding om at journalist Carsten Thomassen er erklært død
           ved sykehuset.
           (Dødstidspunkt ikke verifisert da Forsvarsdepartementet ikke har tilgang til
           de medisinske papirene).

23:10  Alt personell ankommer NSE KAIA.

 

15. januar 2008 ledet MP eskorten av Utenriksministeren til presidentpalasset og videre til ISAF HQ etter ønske fra PST.

 

Annen støtte fra Forsvaret etter anslaget

I tillegg til den taktiske støtten som er beskrevet over, støttet NSE delegasjonen i etterkant av hendelsen med innkvartering og forpleining på KAIA frem til de kunne reise hjem. De organiserte også et minnerom med bilde og kondolanseprotokoll, varme klær og andre behov som dukket opp utover kvelden den 14. januar og de påfølgende dagene. Feltprest ble hentet fra Mazar e-Sharif for å bistå i arbeidet med båretransport hjem og minnehøytidligheter over den drepte.

 

Da Forsvarets Sanitet hadde flere leger og en psykiater tilstede på KAIA i forbindelse med rotasjon og besøk til Forsvarets enheter, stilte Forsvaret også med liaisonoffiserer til det tsjekkiske feltsykehuset og gjennomførte debrief for Forsvarets eget personell, PST og andre som hadde deltatt under hendelsen.

 

Som en følge av at Utenriksdepartementet besluttet å få delegasjonen og journalister hjem til Norge så raskt som mulig, stilte Forsvaret tilgjengelige plasser på Forsvarets logistikkflyginger tirsdag og onsdag. Kun et fåtall av disse plassene ble faktisk benyttet da Utenriksdepartementet valgte å hente inn det chartrede flyet fra Air Alsie til hjemreisen. Samtidig tilbød Forsvaret å frakte båren med den omkomne hjem med logistikkflygingen onsdag. Dette takket Utenriksdepartementet ja til. I tilknytning til dette fikk to medarbeidere fra Dagbladet plass på den norske flygingen til Kabul for å følge båren hjem til Norge. Denne flygingen ble senere forsinket til torsdag da været gjorde at flyet ikke kunne lande i Kabul onsdag.

 

Medisinsk evakuering av den skadde medarbeideren fra Utenriksdepartementet ble koordinert av FOHK gjennom stående avtale med Global Medical Support AS. Det var en stund usikkerhet om det var Utenriksdepartementet eller Forsvaret som skulle ha ansvaret for denne flygingen, men etter noe diskusjon ble dette overlatt Forsvaret og FOHK da de har erfaring med slik evakuering og allerede hadde sitt medisinske personell tilstede hos pasienten. Flygingen ble gjennomført 17. januar 2008, så raskt som mulig etter at pasienten var erklært transportdyktig.

 

Siden de fleste flygingene ble gjennomført med Forsvarets fly ble det igangsatt mottak ved Gardermoen militære flyplass. Dette ble gjort ut fra en ren hensiktsmessig vurdering og uten påtrykk fra Forsvaret. Gardermoen flystasjon stilte fasiliteter tilgjengelig for både mottak og debrief av personellet som returnerte fra Kabul. I tillegg ble det organisert rom der Utenriksministeren kunne holde pressekonferanse da han ankom Norge. I forbindelse med at båren til Carsten Thomassen kom hjem med Forsvarets logistikkflyging torsdag 17. januar ble det gjennomført en mottaksseremoni på Gardermoen. Dette ble gjort etter ønske fra Utenriksdepartementet og den dreptes familie. Forsvaret hadde ingen rolle i denne seremonien bortsett fra at man stilte fasiliteter og ressurser tilgjengelig for familie, Utenriksdepartementet og presse.

 

For å koordinere Forsvarets innsats stilte Forsvarsdepartementet en liaisonoffiser til Utenriksdepartementets krisestab fra hendelsen startet mandag 14. januar, til båren med den drepte og den medisinske evakueringen var fullført om kvelden torsdag 17. januar.

 

Hovedkonklusjonen i redegjørelsen

-          De normale samarbeidsrutiner i forbindelse med planlegging og gjennomføring av slike besøk er fulgt opp på vanlig måte fra E-tjenesten og Milråd i Kabul.

 

-          Det er i Forsvarsdepartementets redegjørelse ikke fremkommet noen uoverensstemmelser eller prosedyreavvik mellom Forsvarsdepartementet og andre instanser, verken i vurderingen, planleggingen eller gjennomføringen av aktuelle tiltak for dette besøket.

 

-          Forsvaret har støttet i forbindelse med planlegging og gjennomføring til besøket gjennom koordinering med ambassaden i Kabul og personell fra PST. Støtte har vært gitt i henhold til Utenriksdepartementets og PSTs ønsker og forutsetninger.