Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2013

Departementene 

Nr.
P-1/2013
Vår referanse
2012001124
Dato:
14.12.2012

 

Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til rundskriv P 2/2009 av 14. mai 2009.

Departementene skal videreformidle følgende fellesføring til de underliggende etatene i 2013:

  • ”Vurdering av sikkerhetstilstanden i forvaltningen”

Vi viser også til Finansdepartementets(FIN) rundskriv R-113/2009 ”Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport” av 24. august 2009. Av punkt 2 i dette rundskrivet framgår det at FIN som hovedregel legger til grunn at fellesføringene innarbeides i tildelingsbrevene til de underliggende virksomhetene.

Departementene benytter teksten som står nedenfor når de skal videreformidle fellesføringen.

FAD understreker at fagdepartementene skal følge opp fellesføringene og rapporteringene på dem i den ordinære dialogen med virksomhetene.

Fellesføringen for 2013

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermingsverdig informasjon eller objekt. Virksomheten skal i forbindelse med årsrapporten, alternativt halvårsrapporten eller 2. tertialrapport, sende en rapport om sikkerhetstilstanden til departementet. Rapporten skal følge Justisdepartementets Mal for rapportering om sikkerhetstilstanden for virksomheter i statsforvaltningen." 

 

Med hilsen

Lars-Henrik Myrmel-Johansen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Asbjørn Seim
avdelingsdirektør

 

Kopi: Riksrevisjonen