Finansieringsordning for Fylkesmannen

Retningslinjer med utdypende kommentarer

Retningslinjene skal bidra til å håndtere de utfordringene et felles budsjettkapittel for fylkesmannsembetene skaper når det gjelder ansvars- og samarbeidsforhold.

Styringsmodellen for Fylkesmennene bygger på at ansvaret for Fylkesmannens virksomhet er delt mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og fagdepartementene som har oppdrag lagt til Fylkesmannen.

Mens det overordnede og samordnende ansvaret er lagt til FAD, er fagdepartementet overordnet embetene på sitt fagområde.

Kap. 1510 Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4510) er et felles budsjettkapittel i den forstand at det finansierer oppgaver som Fylkesmannen utfører på oppdrag fra en rekke fagdepartement. Retningslinjer for finansiering av Fylkesmannen skal bidra til å håndtere de utfordringer et slikt felleskapittel skaper når det gjelder ansvars- og samarbeidsforhold og omhandler også finansiering fra fagdepartementenes egne budsjettkapitler.

Omforent holdning til finansieringsordningen og bruk av retningslinjene skal sikre at det er balanse og samsvar mellom oppgaver og ressurser som legges til fylkesmannsembetet.

Les retningslinjene (PDF)