Høring av rapport - Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill

Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Kunnskapsministeren fikk 7. januar 2015 overlevert rapporten "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler". Rapporten sendes nå på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.02.2015

Vår ref.: 15/162

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. 

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 8. april 2014 en ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Ekspertgruppen fikk i oppgave å vurdere innretningen på dagens finansiering og komme med konkrete anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i fremtiden. 

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til ekspertgruppens endringsforslag, dvs. kap. 6 Framtidens finansiering og kap. 7 Andre anbefalinger. Departementet ønsker at innspillene struktureres i tråd med kapittelinndelingen i  innholdsfortegnelsen. 

Frist for skriftlige innspill er 9. februar 2015. Kunnskapsministeren har besluttet en relativt kort høringsfrist ettersom innspillene ønskes vurdert i lys av arbeidet med stortingsmelding om struktur i universitets- og høyskolesektoren. Stortingsmeldingen skal etter planen legges frem våren 2015. For øvrig arrangerer departmentet en høringskonferanse for sentrale aktører i universitets- og høyskolesektoren 2. februar 2015.

Høringsuttalelser kan enten sendes på e-post til postmottak@kd.dep.no eller avgis digitalt på http://regjeringen.no/id2358241 -  under «Send inn høringssvar». 

Lenke til høringsbrevet (pdf)

Akademikerne

ANSA

Artsdatabanken

BIBSYS

Cristin

Departement (HOD, BLD, JD, LMD, FIN, KMD, NFD)

De regionale forskningsetiske komiteene

Fagskolerådet

Felles studieadministrativt tjenestesenter

FO - Fellesorganisasjon

Forskerforbundet

Forskningsinstituttenes fellesarena

Forsvarets høgskole

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

KS

LO

YS

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Nettverk for private høyskoler

NITO

NHO

NOKUT

Norges forskningsråd

Norgesuniversitetet

Norsk studentorganisasjon

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Politihøgskolen

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Riksrevisjonen

Sametinget

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

Spekter

Statens lånekasse for utdanning

Unio

Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Universitets- og høgskolerådet

Utdanning.no

Utdanningsdirektoratet

Virke

VOX