Rapporter og planer

Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren

Rapport fra Oslo Economics, desember 2020

Oslo Economics har på oppdrag for Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeidet rapporten Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren. Formålet med prosjektet var å etablere et bedre faktagrunnlag for brukerbetalinger i kommunesektoren.

Brukerbetalinger er en viktig inntektskilde for kommunene. Samlet har andelen av driftsutgiftene til en tjeneste som finansieres gjennom brukerbetalinger i kommunale tjenester vært relativt konstant rundt 15 prosent i perioden 2003 til 2019. I prosjektet har det blitt utarbeidet en prinsipiell beskrivelse av prisfastsettelse og ordningene for brukerbetalinger, kartlagt omfang, forskjeller og utvikling i brukerbetalinger – fra både kommunenes finansieringsperspektiv og fra brukerperspektivet – ved bruk av deskriptiv statistikk. Videre ble det gjennomført en statistisk analyse av årsakene til forskjeller i brukerbetalinger mellom kommunene. Utredningen dekker både brukerbetalinger samlet sett og innenfor et utvalg av sentrale kommunale tjenesteområder.

Rapporten:
Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren (pdf)